NOP komt met beleid voor zonneweides

EMMELOORD

Gemeente Noordoostpolder stelt gebieden vast waar zonneweides onder voorwaarden mogelijk zijn.

Gemeente Noordoostpolder heeft de afgelopen tijd met veel initiatiefnemers gesproken die kansen zien voor zonneweides. De gemeente wil voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen. Dit past volgens haar niet bij het grootschalige open karakter van Noordoostpolder. Daarom gaat de gemeente gebieden aanwijzen waar zonneweides goed landschappelijk zijn in te passen.

IJsselmeerdijken

Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebied langs de IJsselmeerdijken en de glastuinbouwgebieden Luttelgeest-Marknesse en Ens. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor kleine zonnevelden bij dorpen. Ook het bodemdalingsgebied ten zuiden van Emmeloord wordt nader onderzocht op de inpasbaarheid van zonneweides. Daarbuiten staat de gemeente de ontwikkeling van zonneweides niet toe.

Criteria waar zonneweides aan moeten voldoen, zijn bijvoorbeeld landschappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden om te participeren en de wijze waarop omwonenden zijn betrokken (draagvlak). De gemeentelijke criteria vormen ook een uitwerking van de provinciale Structuurvisie Zon.

Provinciebeleid

De gemeente werkt dit beleid verder uit en herziet de structuurvisie Noordoostpolder 2025 op dit onderdeel. Het wordt voorgelegd aan de raadscommissie woonomgeving en doorloopt een inspraakprocedure. Naar verwachting kan de gemeenteraad in het najaar het beleid vaststellen.

Ook Provincie Flevoland ziet toe op de ruimtelijke kwaliteit en andere omgevingsaspecten in het landelijk gebied. In samenwerking met de Flevolandse gemeenten is de provinciale Structuurvisie Zon opgesteld. Deze ligt momenteel ter inzage.