Eigen bijdragen aan wetenschap belangrijk voor onderhandelingen

Urk - Ondanks het aanstaande verbod op de puls en de dreiging van een harde Brexit zet de Nederlandse kottervloot het onderzoek naar selectiever vissen voort.

De kottersector, wetenschap (Wageningen Marine Research - WMR) en maatschappelijk organisaties werken in verschillende onderzoeksprojecten nauw samen aan duurzaam visserijbeheer. Wat dat betreft munt de Nederlandse visserij uit in gezamenlijk onderzoek. Vorig jaar werd een 3-jarig durend discardonderzoek afgerond, waarbij diverse kotters betrokken waren. De discards (ongewenste bijvangsten; ondermaatse vis) werden aan boord zeer nauwkeurig geregistreerd. Elke trek liet niet alleen zien hoeveel tijd extra de opvarenden aan dek en in het visruim werkzaam geweest waren, maar ook hoeveel kilo discards van elke trek bovenwater is gekomen en dat werd gekoppeld aan de positie en diepte. Alle verzamelde data werden door wetenschappers van zowel de visserijorganisatie als het onderzoeksinstituut WMR geanalyseerd. Daardoor krijgen zij een bijzonder goed beeld van de verspreiding van diverse soorten jonge vis.

Verruiming quotum

Met die gegevens kunnen de visserijorganisaties, die nauw betrokken waren bij het discardonderzoek, niet alleen roepen dat het goed gaat met een bepaalde soort, maar ze kunnen deze beweringen ook stevig onderbouwen tijdens onderhandelingen. De door de kottervloot verzamelde informatie over de verspreiding van tarbot en griet bijvoorbeeld heeft eind 2017 tot een tussentijdse verhoging van het tarbot- en grietquotum geleid en vorig jaar zelfs voor een stevige verruiming van dat quotum. Behalve het hierboven genoemde onderzoeksproject met een stevige bijdrage van de kottersector, vindt er ook al lange tijd onderzoek plaats naar vangstselectiviteit.

Ontsnappingspanelen

Al deze resultaten moeten lucht geven bij het naleven van de fel bekritiseerde Aanlandplicht. Netaanpassingen in het kader van vangstselectiviteit worden regelmatig uitgeprobeerd. Vooralsnog stemmen de tot nu toe verzamelde data nog niet tot een overdosis aan optimisme, maar blijft de sector inzetten op het experimenteren met verschillende scheidings- en ontsnappingspanelen in het net, bedoeld om ondermaatse vis zoveel mogelijk een kans te geven naar ‘buiten’ te zwemmen. Vanuit Wageningen Marine Research zijn wetenschappers zeer nauw betrokken bij dit onderzoek. Zij onderhouden nauwe contacten met de schippers die deelnemen aan dit onderzoek.