Liever geen tijdelijke oplossingen voor problemen Blokzijl

Blokzijl - Een ontsluitingsweg voor Blokzijl vraagt een forse investering. Vooruitlopend op het lopende onderzoek naar de verschillende varianten van zo’n rondweg wil het college van B&W nog geen uitspraak doen over het al dan niet nemen van (tijdelijke) maatregelen om de huidige problemen in het Zuiderzeestadje op te lossen.

De VVD had het onderwerp op de agenda van de politieke markt van afgelopen dinsdag laten plaatsen. De fractie wil liever niet wachten tot een definitief besluit over deze weg is genomen, maar zo snel mogelijk (tijdelijke) maatregelen om de huidige situatie te verbeteren.

‘Wachten op behandeling Perspectiefnota’

‘Ik ben blij met deze discussie die nu door de VVD in gang is gezet’, zei wethouder Marcel Scheringa. ‘Het onderzoek zit in een afrondende fase. Bij de behandeling van de Perspectiefnota op 9 juli wordt uiteindelijk beslist of de ontsluitingsweg er komt. Als we besluiten dat de rondweg er komt, duurt dat zeker nog een aantal jaren voor hij er daadwerkelijk is. Dan zijn tijdelijke maatregelen noodzakelijk. Als de weg er niet komt, moet er een permanente oplossing komen. Daarom lijkt het mij het beste nog even te wachten tot 9 juli voordat er actie wordt ondernomen.’

Schade aan panden en gevaarlijke situaties

Dat neemt niet weg dat hij de ernst van de zaak onderkent en zich er ten volle van bewust is dat er wat gedaan moet worden aan de overlast van voertuigen die zich door de smalle Kuinderstraat, Brouwerstraat en Zuiderstraat wurmen. Dit leidt tot schade aan historische panden, verkeersopstoppingen en gevaar voor voetgangers en/of fietsers.

Oplossingen LTO

Melkveehouder Marcel Leeuw (LTO), geboren en getogen in Blokzijl, gaf aan dat een ontsluitingsweg in de ogen van de LTO de enige definitieve goede oplossing is. ‘Totdat het zover is, heeft het onze voorkeur om het landbouwverkeer gewoon door Blokzijl te laten rijden. De landbouwwerktuigen rijden stapvoets, en de mensen houden er rekening mee’, stelt hij. ‘Het gaat bijna altijd goed’. 14 km omrijden levert meer economische schade op dan de mensen denken, is zijn mening. Wat redelijk eenvoudig te realiseren is om de situatie ter plekke wat ‘lucht’ te geven is het creëren van meer ruimte en meer overzicht.

Bolspiegels

Zijn oplossingen: in de Brouwerstraat op de plek waar twee auto’s elkaar kunnen passeren de winkeluitstallingen verwijderen; de Zeedijk verbreden ter hoogte van het Prins Mauritshuis en onoverzichtelijke plekken aanpakken: bij de Bierkade en de Kuinderstraat en bij het Prins Mauritshuis bolspiegels plaatsen. Dat werkt niet bij de brug bij Kaatje bij de Sluis, waar een camera een oplossing zou kunnen zijn.

LTO belooft actief te helpen bij de zoektocht naar financiële middelen voor de ontsluitingsweg. Van de provincie valt namelijk weinig te verwachten, werd al eerder duidelijk.

‘Zichtbare en onzichtbare schade’

Jeroen van Duyvenvoorde (VVD), zelf woonachtig in Blokzijl, had het over zichtbare schade (aan de historische panden en verzakkingen aan de kade) en onzichtbare schade: ‘Daarmee bedoel ik dat ouders hun kinderen niet meer alleen naar school durven laten fietsen en angstige ouderen’. Hoe de uitkomst van het onderzoek ook is, hij vindt dat tussentijdse maatregelen noodzakelijk zijn.

Werkatelier

Niels Benus (ChristenUnie) pleitte voor het instellen van een werkatelier waarin diverse partijen in Blokzijl gezamenlijk tot oplossingen op korte termijn komen, een idee waar Scheringa voor open zei te staan.