Financiële toekomst NOP onzeker

Emmeloord - Het meerjarenperspectief voor de gemeentelijke financiën van Noordoostpolder staat de komende jaren onder druk. Dat blijkt uit de perspectiefnota, die deze week door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

De perspectiefnota (periode 2020-2023) geeft inzicht in de ontwikkelingen die de komende vier jaar op de gemeente afkomen, de keuzes die daarbij te maken zijn en de gevolgen hiervan voor de financiële positie van de gemeente. De toenemende druk op de gemeente is een landelijke tendens. Belangrijke oorzaak is onder meer de onzekerheid in het beschikbare budget vanuit het Rijk voor het sociaal domein. Wethouder Hans Wijnants: 'Het is niet zo dat er nu grote bezuinigingen nodig zijn, maar wel dat we – nog meer dan voorheen – bewuste keuzes moet maken om ons huishoudboekje op orde te houden'.

Ambities

Wethouder Hans Wijnants: 'Natuurlijk maken we graag af waarmee we gestart zijn en we hebben ook voldoende ambities. Daarbij zijn we als college zelf aan zet. Voor sociaal economische ontwikkeling wordt 1,6 miljoen euro opzij gezet en voor het leefbaar houden van het landelijk gebied is dat 750.000 euro. Ook hebben we voldoende reserves beschikbaar om mogelijke tegenvallers op te vangen als gevolg van de extra eisen rond duurzaam bouwen bij gemeentelijk vastgoed'.

Ontwikkelingen en onzekerheden die gevolgen hebben voor de beschikbare financiën zijn onder andere de hoogte van een aantal gemeenschappelijke regelingen en de stijgende kosten voor het groenonderhoud omdat het groeiseizoen langer is dan voorheen. Ook moet de gemeente rekening houden met zaken als de invoering van de Omgevingswet.

Meicirculaire

De gevolgen van de zogenaamde meicirculaire van het Rijk is in de perspectiefnota verwerkt. De meicirculaire geeft belangrijke informatie over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk. Dit betekent voor Noordoostpolder: 

1. Tijdelijke extra budgetten van het Rijk beschikbaar voor het sociaal domein. 

Het Rijk stelt 2,9 miljoen euro beschikbaar voor 2019, 2020 en 2021. Ze denkt nog na over wat te doen met de gemeentelijke tekorten op het sociaal domein voor de jaren 2022 en 2023. Vooralsnog moet Noordoostpolder voor die laatste twee jaren zelf een oplossing vinden voor die middelen. Het tekort op jeugdzorg is daarmee maar zeer beperkt teruggebracht. 

2. Het BTW-compensatiefonds (BCF) 

Dat is een fonds waaruit gemeenten onder bepaalde voorwaarden de BTW kunnen terugvragen. Het plafond komt versneld in zicht. Als het plafond overschreden wordt, gaat dat ten koste van de algemene uitkering, die dus lager wordt. 

3. De algemene uitkering

De ‘ groei’ van de algemene uitkering voor de periode van 2020 tot 2024 is naar beneden bijgesteld. Daarbij wordt verondersteld dat gemeenten dit zelf kunnen compenseren. 

Vervolg

De effecten van de meicirculaire zijn, net als voor vele andere gemeenten, voor de Noordoostpolder niet onverdeeld positief gebleken. Daar komen de ontwikkelingen en onzekerheden van de perspectiefnota zelf nog bij. De begrotingsrichtlijnen als onderdeel van de perspectiefnota worden op 8 juli in de gemeenteraad besproken.