Flevoland stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor biodiversiteit en innovatie op het platteland

Regio - De provincie Flevoland stelt op 1 juli ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor biodiversiteit en innovatie op het platteland. Het gaat om Europese subsidie.

Het gaat om de regelingen ‘Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur & landschap’ en ‘Samenwerking voor Innovaties’. De subsidie is beschikbaar om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren, met als doel een duurzaam, innovatief en concurrerend Flevolands platteland. 

Nationaal Park Nieuw Land

De maatregel 'Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap' is gericht op investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Deze subsidieregeling is specifiek gericht op versterking van de natuur en biodiversiteit in de gebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook overige natuurgebieden die binnen de contouren van het binnendijkse deel Nationaal Park Nieuw Land vallen komen in aanmerking. In totaal is er 670.000 euro beschikbaar gesteld voor diverse partijen, zoals landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden daarvan. De subsidieregeling opent op maandag 1 juli 2019 om 9:00 uur en sluit op vrijdag 27 september 2019 om 17:00 uur.

Samenwerking voor Innovaties

De subsidiemaatregel ‘Samenwerking voor Innovaties’ heeft betrekking op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op de productie of handel, of op het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema's. In totaal is er 1.400.000 euro beschikbaar gesteld. De subsidieregeling opent op maandag 1 juli om 9.00 uur en sluit op vrijdag 27 september om 17.00 uur.

Informatiebijeenkomst

De provincie Flevoland organiseert een informatiebijeenkomst over de subsidieopenstelling ‘Samenwerking voor Innovaties’ op maandag 9 juli om 15:00 uur in het Provinciehuis in Lelystad. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via email adres: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl.  

Europees programma

Beide subsidieregelingen maken deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De Europese Unie stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3).

Kijk hier voor meer informatie over de procedures van beide regelingen.