Aanleg vlindersnelweg in Voorsterbos

Kraggenburg - Natuurmonumenten is in het Voorsterbos begonnen met bomenkap om er een gevarieerder bos van te maken waar meer soorten dieren en planten kunnen leven.

Dit voorjaar is Natuurmonumenten bij haar achterban ter rade gegaan over bomenkap. Hieruit bleek dat er brede steun is voor de manier waarop Natuurmonumenten haar gebieden beheert en dat daarbij bomen gekapt worden. Natuurmonumenten verwacht voor de herfst de werkzaamheden af te ronden.

Gevarieerd bos

Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten. Het Voorsterbos is na het droogvallen van de polder vanaf 1944 aangeplant voor de productie van hout. In productiebossen staan bomen van één soort in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. Het is een eentonig bos met weinig soorten dieren en planten.

Sinds het Voorsterbos in beheer is bij Natuurmonumenten wordt het bos langzaam omgevormd naar een gevarieerder en meer natuurlijk bos. Hiervoor wordt in een cyclus van 8 jaar het bos uitgedund. Door bomen weg te halen ontstaat er meer ruimte voor de overige bomen om te groeien en krijgen struiken en kruiden ook een kans.

Snelweg voor vlinders

Het laatste deel van de vlindercorridor in het Voorsterbos wordt deze zomer aangelegd. De corridor is een lint van bloemen en struiken door het bos waarlangs vlinders, libellen en juffers zich makkelijk kunnen verplaatsen. Voor het realiseren van het laatste deel van dit lint worden bomen gekapt. Hiermee wordt het leefgebied van deze insecten vergroot.

Draagvlak

Vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen, besloot Natuurmonumenten in april tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en bij haar achterban te rade te gaan. Uit de raadpleging, ingevuld door bijna 10.000 mensen, blijkt in algemene zin dat er brede steun is voor het feit dat Natuurmonumenten haar natuurgebieden beheert en dat daarbij ook bomenkap aan de orde is.

Toch heeft Natuurmonumenten besloten haar omgang met bos en bomen aan te passen. Zo gaat Natuurmonumenten minder bomen kappen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen, wordt het kapoppervlak teruggebracht van twee hectare naar maximaal een halve hectare. De geplande werkzaamheden in het Voorsterbos passen in deze herziene aanpak