FPF: 'Verloskunde op Urk nog een groot punt'

Emmeloord/Urk - De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) stelt dat de verloskunde op Urk nog een groot punt van zorg is in Flevoland na het faillissement van IJsselmeerziekenhuizen.

De FPF is echter tevreden over het proces dat ertoe heeft geleid dat alle partijen die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidsbeleid in Flevoland, aanbieders van zorg en bestuurders, met elkaar om de tafel hebben gezeten om te zoeken naar vernieuwende en toekomstbestendige kansen voor de zorg voor Flevoland.

Dit zegt ze als reactie op het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ dat minister Bruins 12 juli aanbood aan de Tweede Kamer.  De FPF is het eens met de analyse van de door de toekomstverkenner verzamelde feiten en de daaruit voortvloeiende actiepunten die met voorrang moeten worden aangepakt.
 
De FPF is blij dat alle partijen, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeentelijke en provinciale bestuurders, het voorstel voor de instelling van de Zorgtafel voor Flevoland hebben omarmd. De Zorgtafel voor Flevoland zal het benutten van de kansen moeten regisseren. Zilveren Kruis zal het initiatief nemen om de deelnemers de eerste keer bij elkaar te roepen. Naar een onafhankelijke deskundige voorzitter wordt nu gezocht.

Zorgtafel

De directeur-generaal curatieve zorg van VWS, Bas van der Dungen, heeft tijdens de bespreking van het concept-rapport nadrukkelijk aan de patiëntenorganisatie gevraagd mee te helpen het vertrouwen van de inwoners van Flevoland in het zorgaanbod te herstellen. De FPF zal één van de partijen zijn die aan de Zorgtafel zal deelnemen. En daarmee is de eerste stap in het proces gezet naar een ook voor andere regio’s in Nederland innovatieve integrale aanpak voor de regionale samenhang en samenwerking in welzijn en zorg. 

Uitdaging

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek staat hoog op de agenda bij tal van eerste- en tweedelijns zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties. Maar het bieden van passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning is makkelijker gezegd dan gedaan. We staan voor een flinke uitdaging om burgers de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en de juiste plek te bieden. In 2017 hebben een aantal patiënten- en cliënten- en adviesraden sociaal domein met dit doel de Flevolandse Patiëntenfederatie opgericht om vanuit burger/patiënt optiek in dialoog met aanbieders en financiers hier slim, kwalitatief en bereikbaar, ook voor kwetsbare mensen, invulling aan te geven.
Dat is noodzakelijk want het zorgaanbod verandert. De bevolkingssamenstelling in Flevoland gaat sneller dan elders vergrijzen. Met de maatschappelijke gelden moet in toenemende mate zorgvuldig worden omgegaan. Maar het aantal mensen dat met plezier en dus zonder bureaucratische ballast in de zorg kan werken neemt niet toe. 

Toekomst

Het drama van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen biedt ook een haast dwingende kans om daar nu voortvarend mee aan de slag te gaan. Het gaat er om een bij deze tijd passend en toekomstbestendig antwoord te vinden. Hoe zal die zorg over 20 jaar wanneer een kwart van de bevolking gepensioneerd is er uit moeten zien? Dat zal niet overal dezelfde innovatie in het zorgaanbod opleveren. De beelden over de zorg in de verschillende regio’s, de bevolkingssamenstelling en de mogelijkheden voor samenwerking zijn niet overal hetzelfde.

Zorgkliniek

De Flevolandse Patiëntenfederatie is van mening dat opvang van patiënten in de eigen leefomgeving een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het herstel en dat daarom met voortvarendheid begonnen moet worden met de opzet van een zorgkliniek in Lelystad waar men 24 uur 7 dagen in de week kunnen verblijven. Zo’n opvang kan snel (voor zomer 2020) worden gerealiseerd mits alle daarvoor van belang zijnde partijen bereid zijn over de bestaande schotten in welzijn en zorg heen te stappen.
De Nieuwe Zorgkliniek is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensievere zorg nodig hebben maar waarvoor het ziekenhuis niet de aangewezen plaats is. Kwetsbare mensen waarbij zonder opname hun gezondheidstoestand zou dreigen te verslechteren.  (On)planbare verpleegkundige zorg is noodzakelijk en er is een risico dat wanneer niet wordt opgenomen het beroep op de meer gespecialiseerde geneeskundige zorg noodzakelijk wordt.