INGEZONDEN | Innovatie 2020

Dit is een pleidooi voor de toekomst van ons land! Toonaangevend zijn en blijven is alleen mogelijk middels goede opleidingen en technische innovatie op velerlei terreinen, waaronder ons milieu.

Elektriciteitsvoorziening

Onze elektriciteit wordt deels duurzaam opgewekt middels windmolens en zonnepanelen. Dat is echter op dit moment niet voldoende om aan de behoefte te voorzien. Er zullen dus aanvullingen nodig zijn.
Helaas is door veel lobbyen in Den Haag subsidie verstrekt voor het bouwen van biocentrales, zelfs kleinschalige biocentrales dicht bij de mensen in woonwijken. Hoe verzin je het!
Dit is niet goed voor ons milieu (CO2) en gezondheid. Dus stoppen hiermee!
 
Hoe moeten we dan wel in de toekomst meer elektriciteit opwekken?
• Aardgas centrales blijven gebruiken en het aardgas importeren uit Noorwegen of andere landen. Pijpleidingen liggen er al.
• Waterstof centrales ontwerpen en bouwen. Deze zijn veel beter voor ons milieu dan de verontreinigende bio centrales die onze broodnodige bossen opslurpen!
• Zonnecellen en zonnespiegels installeren in Spanje, Griekenland en mogelijk in de Sahara. Deze zonne-energie omzetten in waterstof en de waterstof via pijpleidingen of via schepen, die varen op waterstof, transporteren naar Europese en andere landen.
• Overtollig opgewekte wind en zonne-energie omzetten in waterstof en dit gebruiken om ons elektriciteitsnet te stabiliseren. Dit is effectiever en goedkoper dan stabilisatie van het elektriciteitsnet via accu's van elektrische auto's die zijn gekoppeld aan het net.  
 

Huizenbouw

Ik heb niet zo veel verstand van huizenbouw maar wat ik zie over een lange tijd is dat er niet zo veel is veranderd aan de moderne bouw. Er worden tegenwoordig wel veel maatregelen getroffen om de huizen energie zuinig te maken maar de meeste huizen worden nog steeds op de traditionele manier op de bouwplaats gebouwd. Economischer is het om een huis uit delen in een fabriek te maken, als een in serie gebouwd product, en op de bouwplaats te assembleren. Dit is goedkoper en er is weinig of geen last van weersinvloeden. 
 
Heel vreemd vind ik het dat daken pas achteraf eventueel voorzien worden van zonnepanelen en zonneboilers. Dit zou standaard tijdens de bouw op elk dak verplicht moeten worden en maakt het huis niet duurder als dit in het ontwerp wordt geïntegreerd. Met 3D ontwerpen en simulatie kan tegenwoordig zo veel!
Heel stom en kortzichtig is het om nieuwbouw maar ook bestaande huizen niet meer aan te sluiten of los te koppelen van het gasnet. In de toekomst kan waterstof het aardgas vervangen. Het bestaande leidingnet kan hiervoor worden gebruikt. Bewoners moeten kunnen kiezen en niet verplicht worden deel te nemen aan bepaalde warmte systemen, zoals warmte pompen of collectieve restwarmte installaties.
 

Mobiliteit

 
Mobiliteit zal heel belangrijk blijven en naar verwachting alleen maar toenemen. Om CO2 uitstoot drastisch te beperken zullen we zo veel mogelijk moeten overschakelen op schone energie. Schone energie kan zijn elektriciteit of waterstof. Als we waterstof (mogelijk Wereldwijd) omarmen en als energiedrager van de toekomst bestempelen zullen vele innovaties volgen.
 
Nu gebeurt dat helaas nog op een te kleine schaal om echt door te breken. Waterstof hoeft niet altijd onder hoge druk vloeibaar gemaakt te worden. Er zijn ontwikkelingen om waterstof te binden aan een drager waardoor het onder atmosferische omstandigheden is op te slaan of te vervoeren. Deze in Nederland ontwikkelde mogelijkheid, met de naam H2Fuel, is het ei van Columbus. Waterstof in poedervorm zou een goedkope manier kunnen worden voor onze mobiliteit zonder al te dure infrastructurele aanpassingen. Er hoeven geen pompstations voor waterstof onder hoge druk gebouwd te worden en er zijn geen druktanks nodig in voertuigen. Het probleem is om dit op Wereldschaal te omarmen en deze doorbraak te bestempelen als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. Op alle vervoersgebieden zoals auto's, bussen, vrachtwagens, scheepsvaart, luchtvaart, maar ook in de landbouw en industrie kan waterstof, ook in poedervorm, worden toegepast.
 
De wereldwijde gestelde klimaat en duurzaamheidsdoelen kunnen dan, mogelijk gerealiseerd worden?
Helaas is de auto-industrie nog niet zo ver. De meeste autofabrieken borduren voort op hybride en/of elektrische auto's met zware accupakketten. Deze accupakketten zijn niet goed voor ons milieu! De batterijen hebben een footprint gelijk aan 80.000 KM fossiel rijden. Tijdens de gemiddelde levensduur van een elektrische auto worden 2 accupakketten versleten, dat geeft dus een footprint van 160.000 KM fossiel rijden, niet zo best voor ons milieu. Dus (auto)industrie pak deze kans en kies waterstof als nieuwe energiedrager!
 

Landbouw en veeteelt

Ook onze landbouw en veeteelt ontkomt er niet aan om op een andere, lees betere en milieu besparende manier, te gaan produceren. De meeste boeren willen wel, graag zelfs, maar alleen als wij (de consumenten) bereid zijn meer voor ons voedsel te betalen. Veel boeren worden nu uitgeknepen door de tussen of groothandel en dat moet anders! De boer moet van zijn intensieve werk ook goed kunnen leven!  
Er zijn al behoorlijk veel initiatieven voor de akkerbouw, meer biologisch werken (kringloop proces) stroken teelt en gebruik van geavanceerde robots.
 
Heel belangrijk is het om in de droge gebieden van Nederland meer waterbekkens op te zetten. De regen, gevallen tijdens de winterperiode, kan dan in de zomer dienen om het gewas te laten groeien. Veel glastuinbouw bedrijven hebben reeds zo'n waterbassin. 
 
Voor de veeteelt moet het uitgangspunt zijn niet de kwantiteit maar de kwaliteit. Diervriendelijkheid is daarbij van groot belang. Wanneer de melkfabriek een eerlijke prijs betaald voor een liter melk is dat mogelijk.
Koeien horen zomers buiten in de wei te staan!
 
Geen subsidie maar Innovatie voor beide sectoren moet gesteund worden door de overheid.
Voor mensen met een laag inkomen moet een soort credit of bonuskaart komen om de noodzakelijke meer prijs voor ons gezonde voedsel ook voor deze groep mogelijk te maken. De rijken moeten de minder fortuinlijke mensen helpen. Zodat zij ook gezonder kunnen leven en minder een beroep hoeven doen op ons zorgstelsel.
 

Conclusie

Als wij allen, inclusief onze overheid, de handen ineenslaan en openstaan voor vernieuwingen komen wij goed en snel uit deze Corona crisis. Voor vele aspecten in dit verhaal is de Zon het uitgangspunt. De Zon geeft ons leven en kracht. Deze kracht mogen wij elke dag gratis benutten om het   leven op onze planeet te veraangenamen. Dus..(water)stof genoeg om na te denken!
 
Jan G. Koning, Emmeloord