Gemeente Urk houdt 345.300 euro over in boekjaar 2019

Urk - De gemeente sloot het boekjaar 2019 af met een positief netto-resultaat van € 345.300,-. Burgemeester Ineke Bakker is hier erg content mee.

'De financiële positie van onze gemeente is bestendigd. Dat komt enerzijds door de invloed van de groei van de economie in 2019 en anderzijds door het gevoerde sobere maar doelmatige beleid. De nu heersende coronacrisis kan echter dit jaar en volgende jaren roet in het eten gooien. Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat de (financiële) gevolgen van deze crisis zullen zijn.'  

21.000 inwoners 

Het is een uitkomst van het lopende coalitieakkoord 2018-2022 Urk mit Eenkanger. Urk groeit sterk, dat laten de cijfers zien. Zo passeerden we in 2019 de grens van 21.000 inwoners. Deze groei zet zich de komende jaren verder door. Urk is als 20.000+ gemeente op weg naar 25.000 inwoners. Om de groei van Urk blijvend te faciliteren zijn er belangrijke besluiten genomen op het gebied van de woningbouw (Zeeheldenwijk) en de bedrijventerreinen (Port of Urk). Urk is groter geworden door de grenscorrectie met de Noordoostpolder. En er is een besluit genomen om de grenzen in het water met Dronten iets aan te passen om de groei te faciliteren. Verder zijn met de provincie Flevoland afspraken gemaakt over de ontsluiting van de nieuwe buitendijkse haven. 

 

Positief 

De verklaring voor de bestendiging van de financiële positie is onder meer een incidentele meevaller in het sociaal domein, de verkoop van gronden voor woningbouw en het bedrijfsleven, de afgegeven omgevingsvergunningen, hogere ozb-opbrengsten en lagere rentekosten. Ook was er minder geld nodig voor de uitkeringsregeling zelfstandigen. In het resultaat zitten plussen en minnen, toegelicht in de jaarrekening, en zit een (nog) niet uitgegeven bedrag voor onder andere de ontvangen rijksmiddelen Duurzaamheid. 

Ontwikkeling van Urk   

Naast de uitvoering van reguliere wettelijke taken zoals de verstrekking van uitkeringen, de opvang van statushouders en de actualisatie van bestemmingsplannen is er volop gewerkt aan de ontwikkeling van Urk. Er komt een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Lemsterhoek. Er zijn goede voorwaarden geschapen voor sporten en bewegen op Urk. De Cultuurnota 2019-2022 is vastgesteld. Er is nieuwe bewegwijzering in het oude dorp. Er zijn voorzieningen in aanbouw of inmiddels gerealiseerd in de haven en bij het kleine strandje. De renovatie van laatste deel van het Palenscherm en het aanleggen van een fietspad door de nieuwe natuur is voltooid.      

Gasloos  

Er is flink gebouwd in de Oranjewijk. In 2019 werd duurzaamheid een actueel thema. Er moet vanaf nu gasloos gebouwd worden. In het bestaande openbaar gebied waren wegreconstructies en is samen met Concern voor Werk gewerkt aan beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Dat geldt ook voor de uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Op Urk kennen we een goed voorzieningenniveau dat we graag in stand willen houden. Het jaar 2019 draagt bij aan een financieel gezonde basis. Dit is een stevig fundament voor de gemeente Urk om de komende jaren verder te groeien.