Werk in Voorster- en Waterloopbos

Marknesse - Natuurmonumenten verricht onderhouds- en kapwerkzaamheden in het Voorsterbos en in het Waterloopbos zijn baggerwerkzaamheden in volle gang.

Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten en daarom wordt het Voorsterbos dat van oorsprong een productiebos is, omgevormd tot natuurbos.

Draagvlak

Vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen, besloot Natuurmonumenten april 2018 tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en bij haar achterban te rade te gaan. Uit de raadpleging, ingevuld door bijna 10.000 mensen, bleek in algemene zin dat er brede steun is voor het feit dat Natuurmonumenten haar natuurgebieden beheert en dat daarbij ook bomenkap aan de orde is.

Toch heeft Natuurmonumenten besloten haar omgang met bos en bomen aan te passen. Zo gaat Natuurmonumenten minder bomen kappen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen, wordt het kapoppervlak teruggebracht van twee hectare naar maximaal een halve hectare. De geplande werkzaamheden in het Voorsterbos passen in deze herziene aanpak.

Verlanding

In het Waterloopbos worden de aanvoerkanalen gebaggerd. Dit is nodig omdat de water doorstroom niet meer gegarandeerd kon worden. Er ligt gemiddeld een meter slib op de bodem en bij het openzetten van de stuwen stroomt er automatisch veel bagger mee de kanalen in. Dit zorgt voor ‘verlanding’, te zien aan het vele riet en egelskop dat groeit in de waterwerken en kanalen.

Deze planten houden de toevoer van water tegen, hierdoor neemt de biodiversiteit af voor bijvoorbeeld vlinders en libellen. Alle aanvoerkanalen worden gebaggerd, dit is ongeveer 3 kilometer aan waterweg.

De bagger wordt met een klein scheepje opgezogen en via een pijpverbinding naar een pas aangelegd depot getransporteerd. Eind maart 2021 zal het depot weer ontmanteld worden en opnieuw ingeplant.