Noordoostpolder krijgt in twee moties bijna alle gemeenten mee bij VNG

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder diende bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 2 moties in die bijna unaniem aangenomen werden. Een over de oplopende kosten voor de onderwijshuisvesting en de kosten van de Omgevingswet.

Vrijwel unaniem stemden de gemeenten in met de moties wat de VNG munitie geeft richting het Rijk om meer geld te vragen voor beide zaken. Maar liefst 16 andere gemeenten dienden de motie bekostiging onderwijshuisvesting met de Noordoostpolder in. 10 gemeenten gaven vooraf al aan de motie te ondersteunen. 

Het VNG advies luidt: “een grote investering voor onderwijshuisvesting is noodzakelijk als men aan de wens voor klimaatneutrale en kwalitatief goede scholen wil voldoen. Het VNG bestuur heeft zich op advies van het expertiseteam geschaard achter de ambities in de routekaart PO/VO in het kader van het klimaatakkoord en de bijbehorende claim van 20,96 miljard euro over 30 jaar. Dit maakt deel uit van onze input op de investeringsagenda voor de volgende kabinetsformatie. In de motie van de gemeente Noordoostpolder zien we de bevestiging van de noodzaak van deze inzet

Budgetneutrale overgang naar omgevingswet

Naast de gemeente Noordoostpolder dienden 7 andere gemeenten deze motie in, maar liefst 32 andere gemeente hadden al aangegeven de motie mede te ondersteunen. De VNG volgde dan ook met een positief advies.


'De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022. Gemeenten zien de meerwaarde van de Omgevingswet en werken hard aan de implementatie ervan. Zij maken zich echter in toenemende mate zorgen over de kosten van de Omgevingswet. Wij delen de zorgen en de analyse van de indieners. Die zorgen betreffen enerzijds de kosten die gemeenten moeten maken om de wet in te voeren; de invoeringskosten lopen in de praktijk hoger op dan vooraf geraamd door het ministerie.'

'Anderzijds betreffen die zorgen de structurele financiële effecten van de wet: gemeenten vragen zich af of de verwachte structurele baten (bijvoorbeeld door besparingen op ambtelijke capaciteit doordat er minder vergunningen worden aangevraagd) gaan opwegen tegen de verwachte extra kosten, zowel structureel als incidenteel. Oftewel: gemeenten vrezen dat de invoering van de Omgevingswet niet budgetneutraal kan worden gerealiseerd. Deze zorgen leven breed in het land; bij meer gemeenten dan Noordoostpolder en mede-indienende en ondersteunende gemeenten. Wij herkennen deze zorgen en hebben er begrip voor', aldus de VNG.

Stevige lobby blijft noodzakelijk  
De wethouders Wiemer Haagsma en Hans Wijnants gingen samen naar Den Haag om het stevige standpunt van de gemeenteraad van Noordoostpolder te verwoorden. Na het behalen van de zo goed als unaniem aangenomen moties gaven beide wethouders aan heel blij te zijn met het resultaat. Maar om het Rijk –financieel- over de brug te laten komen, blijft een stevige lobby noodzakelijk