Innovaties nodig om stikstofuitstoot in Flevoland terug te dringen

Regio - Om de stikstofuitstoot in de provincie Flevoland terug te dringen zijn innovaties in alle sectoren nodig. Dat staat als advies in de eerste rapportage van de gebiedstafels stikstof die deze week aan gedeputeerde Harold Hofstra is overhandigd.

De afgelopen maanden is aan drie gebiedstafels met maatschappelijke partners, gemeenten, bedrijfsleven, boeren en natuurorganisaties gesproken over oplossingen voor de stikstofproblematiek. De gebiedstafels zijn verdeeld over Noord-Flevoland, Midden-Flevoland en Almere.

Maatwerk

Als resultaat van deze gebiedstafels ligt er nu een rapportage, met daarin een analyse van het vraagstuk en mogelijke oplossingsrichtingen. 'De analyse is nog niet volledig, maar geeft voor elk van de sectoren een beeld van mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het vraagstuk', zegt Frank van Vliet, voorzitter van de gebiedstafels. De voorgestelde maatregelen raken alle sectoren, zowel landbouw, industrie, mobiliteit en energie en hebben ook betrekking op de gebiedsinrichting. Van Vliet: 'Vanuit de gebiedstafels wordt veel belang gehecht aan maatwerk-oplossingen, wat om te beginnen vraagt om keukentafelgesprekken met ondernemers'.

Innovatie in alle sectoren

Daarna moeten financiële steun, zoals subsidies of een innovatiefonds, gereed staan om te kunnen ondersteunen waar mogelijk en noodzakelijk, zo staat in de rapportage. De grootste winst is te behalen bij de grootste uitstoters in de industrie en de landbouwsector. Daar zal in de strategie ook de focus op moeten liggen. Binnen de landbouw zijn er onder andere kansrijke innovaties met stalsystemen en het toevoegen van water aan mest. Ook liggen er mogelijkheden voor het verder versterken van natuurinclusieve landbouw. Dat is een vorm van duurzame landbouw waarin een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem centraal staat. En ook de bouw heeft een ‘Groene Koers’ uitgestippeld en vraagt de overheid om in haar aanbestedingen hierop aan te sturen.

Bouwsteen voor strategie

Portefeuillehouder Harold Hofstra is blij met de rapportage van de gebiedstafels. 'Ik ben alle partijen die de afgelopen maanden hebben meegepraat en meegedacht aan deze tafels heel dankbaar. Vanuit alle sectoren is er veel energie gestoken in het onderzoeken van mogelijke oplossingen, ook al was dat niet altijd makkelijk. De stikstofproblematiek ligt gevoelig en raakt nu eenmaal veel partijen'.

Hofstra zal de inzichten en voorstellen uit deze rapportage benutten als één van de bouwstenen voor het formuleren van een stikstofstrategie, toekomstig beleid en een uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Deze aanpak wordt later dit jaar verwacht.