Waterschap is goed voorbereid op droogtebestrijding

Emmeloord - In Nederland is sprake van feitelijk watertekort. 'In Flevoland hebben we voorlopig voldoende water om aan alle watervraag te kunnen voldoen', meldde Waterschap Zuiderzeeland op vrijdag.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 3 augustus besloten dat handhaving van het waterpeil in het hele beheergebied cruciaal is om onherstelbare schade aan veen- en natuurgebieden te voorkomen.

Water op peil

Voorlopig kan het waterschap tegemoet komen aan alle waterbelangen. Flevoland is tijdens deze droge periode voor een belangrijk deel afhankelijk van het water uit het IJsselmeer. Het IJsselmeerpeil is nu NAP -0,27 m. Rijkswaterstaat gaat bij NAP -0,30 m opnieuw beoordelen of de inname van water uit het IJsselmeer beperkt moet worden. Mocht het zover komen dan kan het zijn dat ook Waterschap Zuiderzeeland minder water krijgt en maatregelen moet nemen om het watergebruik te beperken.

Natuur- en veengebieden beschermen

In de Waterwet is vastgelegd welke belangen vóórgaan bij een watertekort. Het waterschapsbestuur heeft bepaald welke natuurgebieden in de eerste categorie van de zogenoemde verdringingsreeks vallen en tot het uiterste beschermd moeten worden om onherstelbare schade te voorkomen. Dit zijn het Waterloopbos, Schokland, toppad Urk en Staartreservaat Urk. Ook alle veengebieden vallen in deze categorie. Dit betekent in de praktijk dat het waterpeil in beide polders steeds gehandhaafd dient te worden.

Ondanks regen een neerslagtekort

Dijkgraaf Hetty Klavers: 'We hopen dat het niet nodig is maatregelen te nemen, maar het is extreem droog. Regenbuien kunnen de komende dagen verlichting brengen maar lossen het grote neerslagtekort niet direct op. Als het zover komt, dat we minder water uit het IJsselmeer mogen halen, dan zullen we eventuele beperkingen op het gebruik van oppervlakte- en grondwater zoveel mogelijk stapsgewijs invoeren en alleen voor zover strikt noodzakelijk'.

Netto waterbalans

Op basis van de regionale afspraken over de waterverdeling vanuit het IJsselmeergebied wordt Zuiderzeeland bij beperkingen op de inname gekort op basis van de zogenoemde ‘netto waterbalans’. Dat komt omdat het waterschap ook in perioden van droogte nog steeds water het IJsselmeer inpompt (onder andere door kwelwater).

Vinger aan de pols

Het waterschap monitort de waterpeilen en ook de waterkwaliteit continu. Er is vanzelfsprekend overleg met mede-overheden en met belanghebbenden in het gebied, zoals beheerders van natuurterreinen en agrariërs, voor wie de extreme droogte veel nadelige gevolgen heeft.