Bijna 2 miljoen euro voor verbetering waterkwaliteit in Flevoland

Lelystad - Agrariërs in Flevoland kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. De provincie stelt hier 1,9 miljoen euro Europees geld beschikbaar.

Subsidie aanvragen kan vanaf maandag 3 september 9.00 uur tot vrijdag 23 november 17.00 uur. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft hoge verwachtingen: 'We mogen trots zijn op onze agrarische sector in Flevoland. Toen deze regeling in 2017 voor het eerst werd opengesteld, was er al veel animo voor. Opnieuw openstellen van de regeling steunt agrariërs, stimuleert innovatie en draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit'.

Internationale waterdoelstellingen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten er nog wel stappen worden gezet om de internationale waterdoelen te behalen. Er zit op veel plaatsen in de provincie nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het water. De provincie en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water. Daarnaast worden agrariërs en grondgebruikers gestimuleerd om ook te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de regeling ‘Niet-productieve investeringen water’.

Investeren in kwaliteit van water

De subsidieregeling richt zich voornamelijk op projecten die ertoe leiden dat er minder milieubelastende stoffen in het bodem, grond- en oppervlaktewater belanden. Agrariërs, grondeigenaren en -gebruikers, maar ook landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie, waterschappen én samenwerkingsverbanden van deze doelgroepen mogen daarvoor subsidieaanvragen indienen.

Een voorbeeld van een niet-productieve investering is het herinrichten van het erf. Door aanleg van zaken als een vloeistofdichte vloer, opvang van hemelwater dat van kisten afkomt, het verplaatsen van het vulpunt voor gewasbeschermingsmiddelen naar een wasplaats, eventueel gecombineerd met de opvang en zuivering van bedrijfswater, kan de waterkwaliteit flink worden verbeterd. Voorwaarde hierbij is wel dat de vermindering van de erfafspoeling verder gaat dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen erfaanpassingen. Andere investeringen die passen binnen deze subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of natte en droge bufferstroken of infiltratiegreppels om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van bodem of percelen te minimaliseren.

Minimale subsidiebedrag

Anders dan bij de vorige openstelling is de ondergrens voor de aangevraagde subsidie bij deze openstelling gesteld op 250.000 euro aan subsidiabele kosten. De provincie wil daarmee grotere projecten of samenwerkingsverbanden van potentiële projectindieners stimuleren. Met een openstellingstermijn van 12 in plaats van de gebruikelijke 8 weken, biedt de provincie ruimte om samenwerkingen aan te gaan en gezamenlijk tot een plan voor verbetering van de waterkwaliteit te komen. Bij toekenning van de subsidie worden de subsidiabele kosten, net als bij de vorige openstelling, volledig vergoed.

Aanvragen subsidie

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op 23 november eindigt de openstellingsperiode om 17.00 uur precies. Hierna beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag, naar verwachting zal er voor de zomer van 2019 duidelijkheid worden gegeven over de te verstrekken subsidies.