Nieuwe Natuur bij Schokland

SCHOKLAND - De gemeente Noordoostpolder, Stichting Flevo-landschap en provincie Flevoland hebben een realisatieovereenkomst getekend voor 200 hectare Nieuwe Natuur aan de zuidkant van het voormalige eiland.

Nu de financien rond zijn, konden de handtekeningen gezet worden. Met de 10 miljoen euro die de provincie bijdraagt, kan 92 van de geplande 211 hectare natuur worden gerealiseerd en beheerd worden voor een periode van 10 jaar. Daarna moeten de initiatiefnemers de natuur tenminste 10 jaar lang beheren op basis van een eigen verdienmodel.

Voor de realisatie van de overige natuurhectares was aanvullende financiering nodig. Er is 2,5 miljoen euro toegezegd door initiatiefnemers Stichting Flevo-landschap en gemeente Noordoostpolder, die bovendien samen ook een bijdrage van 2,5 miljoen euro hebben gevraagd uit de ZuiderZeeLijngelden van provincie Flevoland.

Het ministerie van OCW heeft eerder dit jaar al 12 miljoen euro toegezegd. Waterschap Zuiderzeeland draagt een kwart miljoen bij en de provincie stelt uit de middelen voor archeologie nog eens 50.000 euro beschikbaar. Daarmee is de financiering voor 211 ha nieuwe natuur rond - een strikte voorwaarde voor het tekenen van de realisatieovereenkomst - en kan gestart worden de uitvoering van het projectplan.

Natuur

Het ontwerp van het project Nieuwe Natuur bij Schokland is gebaseerd op zones, waarbij het westelijke deel wordt opengesteld voor recreatie en het oostelijke deel relatief rustig blijft. Zo kan een nieuwe recreatieve verbinding met de westelijk gelegen Schokkerhaven ontstaan. Bezoekers van de haven kunnen Schokland en de omliggende natuurgebieden straks via een recreatieve route verkennen.

De contouren van de rivierduinen worden in het maaiveld herkenbaar gemaakt in de vorm van dijkjes, waar gewandeld kan worden. Vanuit vogelkijkpunten kunnen bezoekers vogels spotten in het omliggende weidevogelgrasland. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: ‘Ik ben er trots op dat we vanuit het programma Nieuwe Natuur bijdragen aan het toeristisch recreatief aantrekkelijker maken van het unieke gebied rond Schokland.’

Archeologie

De natuur die bij Schokland wordt aangelegd heeft niet alleen toeristisch-recreatieve meerwaarde, maar helpt ook bij het beschermen van de archeologische waarden die in de grond van Schokland liggen. Deze waarden blijven het best bewaard in een relatief natte ondergrond, waar de geplande natuur goed op gedijt.

De nieuwe natuur die bij Schokland wordt gerealiseerd maakt deel uit van een groter, integraal gebiedsproces, dat gericht is op behoud van het prehistorisch en archeologisch belangrijke rivierduingebied. Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Ik ben blij dat deze realisatieovereenkomst gesloten is. Dit is de eerste stap in het verder ontwikkelen van het Werelderfgoed Schokland en een voorwaarde voor onze verdere plannen waaronder het realiseren van een werelderfgoed centrum om dit prachtige gebied verder te ontsluiten.’