INGEZONDEN | Gasloos bouwen is onzin

Ik verwonder mij over de plannen voor gasloos bouwen in Noordoostpolder, omdat deze berusten op onjuiste aannames. De belangrijkste onjuiste aanname is de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming vanwege menselijke CO2-emissie). Deze aanname is sinds 1998 aantoonbaar onjuist gebleken door experimenteel onderzoek en observaties. De mondiale temperatuur is thans op het niveau van 1988. Er is dus niets aan de hand.

Ik vrees dat dit feit de planmakers is ontgaan. Het menselijk CO2-effect is namelijk amper meetbaar en alle klimaatmodellen hebben gefaald, ook die van het KNMI. Conclusie: er is geen klimaatprobleem. Ergo: klimaatdoelen hebben geen wetenschappelijk fundament.

Er is ook geen energieprobleem, tenzij men een afdoende verklaring heeft voor de verklaarbare lage prijzen van alle energiebronnen, ook die van kernenergie. Die verklaring ontbreekt.

Wat beweegt de plannenmakers desondanks om aan te nemen dat het project van-gas-los substantieel zal bijdragen aan de, nodeloze, klimaatdoelen? Het volledige project voor 7,7 miljoen huishoudens zal niet meer dan 16% verduurzaming opleveren van de totale energieconsumptie. Bij een doel van 95% in 2050 zal dit neerkomen op € 1.300 per maand per huishouden.

Tot slot. Sinds 2012 is € 33 miljard uitgegeven aan SDE+-subsidies om het aandeel duurzaamheid te verhogen met 1,88% naar 6,6%. Reken ik dit naar de 49% van het Regeerakkoord, dan zullen de kosten ca. € 750 miljard bedragen. Dit komt neer op € 680/maand/huishouden. De helft dus van die hierboven genoemde 95% in 2050, maar wel € 1.360 per maand per huishouden.

Men kan zich derhalve afvragen waar het gezond verstand is gebleven. “Wie weigert het rekenwerk te doen is gedoemd onzin te vertellen” (John McArthy)

Ik vrees dan ook dat er van ideologische misleiding sprake is. Zie: https://www.groenerekenkamer.nl/7054/7054/

Ir. Jeroen R. Hetzler, Secretaris Stichting de Groene Rekenkamer