Nieuwe coalitie Noordoostpolder neemt ‘Smart Farming’ op in coalitieakkoord

Emmeloord - De coalitie in de Noordoostpolder, (wederom) bestaande uit CDA, ChristenUnie/SGP, Politieke Unie en VVD heeft in het net gepresenteerde coalitieakkoord een passage over Smart Farming (zie kadertje onder) opgenomen. Er wordt jaarlijks 50.000 euro gereserveerd voor ontwikkelingen in de sector. Het gaat bijvoorbeeld om kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. De sector wordt uitgedaagd om met ideeën te komen. Sjoerd de Boer, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP vertelt waarom dit onderwerp in het akkoord is opgenomen. 'Landbouw is in ons gebied een belangrijke sector. Misschien wel de belangrijkste’, vertelt hij.

Ook de politiek is zich bewust van de brede inzet van technologieën in de landbouw. 'De Noordoostpolder is hét landbouwgebied van Nederland misschien wel van Europa', vindt De Boer. 'We zijn een van de grootste landbouwgebieden en ik vind dat we daarin koploper moeten zijn en blijven, voorop moeten lopen en met ontwikkelingen mee moeten gaan. Smart Farming is daar een heel groot en belangrijk thema in. Je ziet dat het overal al jaren speelt. Ik vind dat het op dit gebied tijd wordt voor een volgende stap.'

Win-win-win

GPS is inmiddels gemeengoed geworden en andere ontwikkelingen worden steeds meer omarmd door agrariërs. Door die agrariërs wordt ontzettend veel data verzameld. Waar tegenaan wordt gelopen is vooral wat er met die data kan worden gedaan. 'We hebben enorm veel data, maar hoe kom je nu tot een bruikbaar teeltadvies, en wat kun je daar verder mee in toepassingen?', was daarom een logische vraag binnen de gemeentelijke politiek.

---------------------------------------

Uit het akkoord:

Het toepassen van innovatieve informatie- en communicatietechnologieën in de landbouw is volop in ontwikkeling. Onze ambitie is dat we door koppeling van kennis en ervaring van betrokken partners koploper zijn in deze ontwikkeling. Van robotica tot drones, van Big Data tot Internet of Things. We zien een koppeling tussen smart farming en de duurzaamheidswinst die kan worden behaald door bemesting, voer en gewasbeschermingsmiddelen gerichter in te zetten. Om dat te realiseren stellen we ondernemers in staat om te innoveren, ontsluiten we informatie voor onze agrarische ondernemers en stimuleren we pilots op het gebied van smart farming.

---------------------------------------

De Boer: 'Je moet altijd onderscheid maken tussen dat wat de markt doet, ik vind het heel belangrijk dat de markt zelf innoveert, en dat wat de taak van de overheid is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de business case van een individuele ondernemer. Maar dit onderwerp gaat de hele sector aan. De agrarische sector is een van de belangrijkste sectoren in de Noordoostpolder. We benaderen dit vanuit de economische drive aan de ene kant en duurzaamheidswinst - minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, specifiekere bemesting, voorzichtiger omgaan met water, beter beregenen - aan de andere kant. Gemeente overstijgend kijken we ook nog naar voedselveiligheid. Er zit hier een win-win-win in, zowel vanuit de ondernemer als de publieke kant.'

Geld

Wat betekent die 50.000 euro nu concreet? 'Wij verzinnen niet wat de innovatie in de sector is', vervolgt De Boer. ''Noordoostpolder daagt uit'' is de naam van het coalitieakkoord. 'Dat geldt hier ook', zegt De Boer.

'We steken een uitdagende hand uit naar de sector. We reserveren daarom geld, want we zien dit als belangrijke ontwikkeling, en dan is het aan de bedrijven en kennisinstellingen om aan de slag te gaan. We hebben niet bepaald wat we met dat geld doen. Het is die uitdaging voor de sector om dit aan te grijpen. Het gaat dan vooral om de ideefase en het uitwerken van ideeën. Daar zie ik een rol voor de overheid weggelegd, om ervoor te zorgen dat kennis wordt gedeeld en initiatieven bij elkaar komen en het uiteindelijk een concreet project wordt. Zodra dat gebeurt, moet je je als gemeente terugtrekken en is het verder aan de markt.’ Het geld is ook bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en instellingen als een universiteit of hbo-instelling.

Inzetten

Een concreet voorbeeld van een plek waar het geld heen kan gaan is Future Food Production. Deze stichting gaat samen met het Agrofoodcluster specifiek inzetten op de toekomst van onze voedselproductie. 'Er is daar nu een project in ontwikkeling, met een automatisch voertuig, waarbij je alles kunt aan- en afkoppelen. Een soort universeel frame, een project dat nu in de opstartfase is. Er zijn veel initiatieven die we graag omgezet zien in dit soort concrete projecten. Smart Farming gaat van data tot interventie. We hebben enorm veel data, maar hoe kom je nu tot een bruikbaar teeltadvies? Het is echt die volgende stap op het gebied van Smart Farming waarop wij hier inzetten.’