Meer geld beschikbaar voor agrarische sector

Emmeloord - Afgelopen winter kon in het kader van POP3-subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen ‘Samenwerking voor innovaties’ en ‘Jonge landbouwers’

De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, zo bleek. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg bij beide regelingen het beschikbaar gestelde budget. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor deze subsidiemaatregelen meer geld beschikbaar te stellen. Het subsidieplafond voor ‘Samenwerking voor innovaties’ is verhoogd van € 1.080.000 naar € 3.000.000. Voor de regeling ‘Jonge landbouwers’ is het totaal beschikbare budget opgehoogd van €340.000 naar € 430.000.

Europese en nationale middelen Vanuit Europa wordt aan provincies geld beschikbaar gesteld om verschillende ontwikkelingen op het platteland te bevorderen. Nationale overheden voegen hier bij veel maatregelen een zelfde bedrag aan toe. De provincie verdeelt het totaal beschikbare budget over verschillende subsidiemaatregelen, die gedurende de looptijd van het programma één of enkele keren worden opengesteld. In een openstellingsperiode kunnen de betreffende doelgroepen (vaak agrariërs) een subsidieaanvraag indienen voor projecten of investeringen die bijdragen aan de betreffende maatregel. Voorafgaand aan de openstellingsperiode bepaalt de provincie hoeveel geld er bij iedere openstelling maximaal beschikbaar wordt gesteld.