Meer geld beschikbaar voor Flevolandse agrarische sector

Emmeloord - Vanwege het enthousiasme waarmee de agrarische sector in Flevoland afgelopen winter gebruik maakte van de subsidies 'Samenwerking voor innovaties' en 'Jonge landbouwers' heeft de provincie besloten om voor deze subsidiemaatregelen meer geld beschikbaar te stellen.

Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg afgelopen winter bij beide regelingen het beschikbaar gestelde budget. Daarom is het subsidieplafond voor ‘Samenwerking voor innovaties’ verhoogd van 1.080.000 euro naar 3 miljoen euro. Voor de regeling ‘Jonge landbouwers’ is het totaal beschikbare budget opgehoogd van 340.000 euro naar 430.000 euro.

Europese en nationale middelen

Vanuit Europa wordt aan provincies geld beschikbaar gesteld om verschillende ontwikkelingen op het platteland te bevorderen. Nationale overheden voegen hier bij veel maatregelen een zelfde bedrag aan toe. De provincie verdeelt het totaal beschikbare budget over verschillende subsidiemaatregelen, die gedurende de looptijd van het programma één of enkele keren worden opengesteld. In een openstellingsperiode kunnen de betreffende doelgroepen (vaak agrariërs) een subsidieaanvraag indienen voor projecten of investeringen die bijdragen aan de betreffende maatregel. Voorafgaand aan de openstellingsperiode bepaalt de provincie hoeveel geld er bij iedere openstelling maximaal beschikbaar wordt gesteld.

Tendersystematiek

Bij deze subsidieregeling wordt een tendersystematiek gehanteerd. Dat betekent dat na afloop van de subsidieaanvraagperiode wordt gekeken hoeveel aanvragen zijn ingediend en of ze aan de gestelde basiseisen voldoen. Een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke adviescommissie kent aan de aanvragen een score toe. De best scorende projecten krijgen subsidie, tot het subsidieplafond is bereikt. Consequentie van deze systematiek is dat als er veel kwalitatief goede aanvragen zijn ingediend, de kans toeneemt dat aan een aantal kwalitatief goede projecten of investeringen toch geen subsidie kan worden toegekend omdat het subsidieplafond is bereikt.

Ruimte creëren

Daarmee worden goede initiatieven, die kunnen bijdragen aan gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied, mogelijk in de kiem gesmoord. Gedeputeerde Harold Hofstra: 'Dat vinden wij in Flevoland onwenselijk en daarom overwegen we in zo’n situatie de mogelijkheid om meer geld beschikbaar te stellen voor de subsidiemaatregel. Daarmee creëren we ruimte om alle ingediende aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen te kunnen honoreren’.

Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma

De maatregelen 'Samenwerking voor innovaties' en ‘Jonge Landbouwers maken deel uit van de (in totaal) 9 maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor beide regelingen geldt dat de helft van het budget door Europa beschikbaar wordt gesteld vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De andere helft van de middelen is afkomstig uit provinciale middelen.