Verscherpt toezicht voor Talma Hof Emmeloord

EMMELOORD - Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) tijdelijk onder verscherpt toezicht geplaatst. Zij wil het Kwaliteitsprogramma dat nu wordt ingevoerd van dichtbij kunnen volgen.

In februari heeft de IGJ een herhaalbezoek gebracht aan Talma Hof om te onderzoeken in hoeverre de genomen verbetermaatregelen, naar aanleiding van eerdere bezoeken, resultaat hebben gehad. Er werd gekeken naar de wijze waarop persoonsgerichte zorg wordt vastgelegd in de cliëntdossiers en naar de deskundigheid van medewerkers. De IGJ gaf aan dat zij onvoldoende verbetering zagen van de vastlegging van zorginhoudelijke gegevens en het methodisch werken.

ZONL heeft, net als veel andere zorginstellingen, in 2017 geld en ondersteuning toegewezen gekregen vanuit het stimuleringsprogramma ‘Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS’. Met deze middelen en ondersteuning van de coaches van VWS is een gedegen Kwaliteitsprogramma opgesteld, dat nu wordt uitgevoerd in onder meer Talma Hof.

Frank Kodden, bestuurder ZONL: ‘We willen en moeten goed kunnen blijven inspelen op de toenemende complexe zorgvragen in onze regio. Hierbinnen is de schriftelijke vastlegging en uitvoering van geboden zorg erg belangrijk, maar juist ook de aandacht voor het persoonlijke levensverhaal, welbevinden en goede tijdsbesteding van bewoners. We leveren de zorg zoveel mogelijk op een manier die de individuele bewoner prettig vindt. Het op orde brengen van de schriftelijke vastlegging hiervan, als ook scholing van alle medewerkers is in volle gang en vraagt tijd.’

De IGJ heeft het kwaliteitsprogramma van ZONL gekregen en was hier content mee. Zij geeft aan de voortgang en de resultaten het komende half jaar kritisch te willen volgen vanuit de methode van verscherpt toezicht. Alle direct betrokkenen zijn inmiddels persoonlijk door ZONL op de hoogte gebracht.

Verbetering

De bestuurder van ZONL benadrukt dat er iedere dag wordt gewerkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. ‘Het geven van professionele, veilige en betrokken zorg staat altijd voorop. Dat horen we van cliënten en hun familie, de cliëntenraden, onze stakeholders en dat ziet de Inspectie gelukkig ook.’