Raad gaat voor behoud Werelderfgoed Schokland

Schokland -  De gemeenteraad van Noordoostpolder besloot maandagavond € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor een duurzame toekomst voor Schokland en behoud van het Werelderfgoed.

Wethouder Hennie Bogaards: “De raad heeft een belangrijke stap gezet door groen licht te geven voor deze fase en het benodigde geld vrij te maken. Dit is een mooie stap maar we zijn er nog niet. Er volgen nog een paar belangrijke besluiten die van invloed kunnen zijn op het project. Wel ben ik blij dat de raad in een grote meerderheid heeft ingestemd met de plannen. Nu kunnen we verder.” De integrale gebiedsontwikkeling van het gebied rond Schokland is een groot project dat jaren in beslag neemt. We doen het daarom stap voor stap. Er zijn nog verschillende besluiten die van invloed kunnen zijn op het project. Zo doet het waterschap Zuiderzeeland de komende maanden onderzoek naar het waterpeil in het gebied rond Schokland. Dit onderzoek moet uitwijzen of het peilbesluit gewijzigd kan worden en of daardoor een functiewijziging van het gebied mogelijk is. Hierna volgt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarnaast moet de Unesco organisatie nog instemmen met de ontwikkelingen om het Werelderfgoed te behouden. De kans hierop is vrij groot omdat een vertegenwoordiger van deze organisatie de projectoverleggen bijwoont. Tenslotte is doorgang van het project nog afhankelijk van de extra bijdrage die aan het Rijk is gevraagd. In totaal ligt er bij hen een aanvraag voor € 10 miljoen. De aanvraag hiervoor wordt vandaag verstuurd. Een antwoord op dit verzoek verwachten we op niet al te lange termijn. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het realiseren van een Werelderfgoedcentrum. Dit moet een aansprekend gebouw worden met een mooie collectie zodat het voor veel mensen aantrekkelijk wordt om een bezoek te brengen aan Schokland. We gaan het plan voor dit bezoekerscentrum goed uitwerken en voorbereiden