PvdA-GL aandacht voor Jong Dementerenden

Emmeloord - De PVDA-GL wil dat het college meer maatwerk moet realiseren voor de ondersteuning van jong dementerenden.

De fractie zal het college hierop bevragen en eventueel met een motie komen. Deze groep jong dementerenden is in de Noordoostpolder groeiende en er is geen zorg op maat voor. De huidige indeling van de WMO geeft onvoldoende ruimte voor de noodzakelijke specifiek gerichte ondersteuning. De invloed op het leven van jong dementerenden is volgens de PvdA van een andere ingrijpende orde, dan bij dementerenden op hoge leeftijd. Jonge dementerenden spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Zijn over het algemeen lichamelijk fit en hebben veelal nog een rol als kostwinner of opvoeder. Verlies van werk met alle gevolgen van dien vraagt daarnaast ook aandacht. De PvdA wil van dat de gemeente meer middelen voor deze mensen vrij maakt. Zo kan investeren in een zinvolle dagbesteding al een onderdeel vormen van een maatwerk aanpak voor deze groep. Ten slotte wil de PvdA een gerichte ondersteuning voor de mantelzorgers van jong dementerenden om hen vooral te ontlasten. Te denken valt aan logeeropvang. Dit dient, gezien de nood, op korte termijn volgens de fractie geregeld te worden.