Vaart met energieneutraal

EMMELOORD - et uiteindelijk doel is om de Noordoostpolder helemaal fossielvrij te maken’, vertelt Ron Josten, adviseur bij HetEnergieBureau en door de gemeente aangesteld als procesbegeleider voor de energietransitie. Hij ervaart dat er veel energie en enthousiasme in de polder is om dit doel te realiseren. ‘Het energieneutraal maken van het gebied is een tussenstap naar fossiel vrij.’ Waar de gemeente in haar ambities spreekt over het jaar 2030 als punt op de tijdsbalk waarop de energieneutraliteit gerealiseerd moet zijn, noemt het Netwerk bewust geen jaartal.

‘We noemen geen jaar, het gaat ons om het doel’, legt voorzitter Henk Tiesinga van het Netwerk uit. ‘Misschien halen we het eerder, maar het kan ook later zijn, die druk willen we er niet op leggen.’ Het enthousiasme dat Josten proeft wordt onderbouwd met de deelname van inmiddels al zestien partijen in het netwerk. Daarbij zijn in themagroepen nu al rond de vijftig vrijwilligers actief. Een regiegroep bestaande uit Henk Tiesinga, Ron Josten, Ria Mijnheer, Hylke Hekkenberg en Karien Hoff coördineert de beweging en neemt deel in de themagroepen. ‘Er moet een krachtige beweging ontstaan’, benadrukt Tiesinga. Josten is daarbij de persoon die vanuit de gemeente zaken regelt en stuurt op een integrale aanpak, waarbij mensen van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening plannen en projecten afstemmen op duurzaamheid en deelnemen aan het Netwerk.

Het Netwerk bestaat uit vijf themagroepen die op hun thema plannen aanpakken. Henk Tiesinga is nauw betrokken bij de themagroep Grootschalige opwekking en opslag (van energie), Ria Mijnheer bij de themagroep Landbouw, Ron Josten bij Glastuinbouw, Karien Hoff bij Bebouwd Gebied en Hylke Hekkenberg tot slot bij Verkeer en Vervoer. ‘We zijn geen praatgroep, maar sturen aan op actie’, merkt Ria Mijnheer op. Op het gebied van Landbouw worden inmiddels stappen gemaakt om energie te besparen en energie te gebruiken op de momenten dat het er is. ‘We zijn plannen voor slim gebruik aan het uitwerken. Belangrijk is dat de plannen voor het energieneutraal runnen van een bedrijf ook economisch rendabel zijn. Die economische kansen willen we benutten. In samenwerking met LTO staan we aan de vooravond van het inplannen van mooie projecten’, weet Mijnheer.

Waar in de polder een enorme winst te maken is, is in de glastuinbouw. ‘Daar wordt onder andere voor de groenteteelt veel gas gebruikt om kassen te verwarmen en binnen Glaskracht wordt gekeken hoe het gasgebruik kan worden verminderd en warmte duurzamer kan’, weet Josten. In Luttelgeest werkt paprikateler Leo Hogeweg inmiddels aan een pilotproject met geothermie. Bij dit proces worden warmtebellen tot op twee kilometer diepte aangeboord. Dit proces moet overigens niet verward worden met aardwarmte in woningen, waarbij veel minder diep geboord wordt. Wellicht is geothermie dé toekomstige warmtebron voor de glastuinbouw in de Noordoostpolder,stelt Josten. ‘Het is een interessante ontwikkeling; wat gaat het doen, wat levert het op en hoe kunnen we er mee verder?’

Op het terrein van grootschalige opwekking en opslag van duurzame energie moet gedacht worden aan zonnevelden, laat Tiesinga weten. ‘Zonnevelden op niet-relevante landbouwgronden en die zijn er genoeg. Daarvoor zijn al concrete plannen in uitwerking’, onthult Tiesinga. Wat betreft het Bebouwd gebied, waarbij Hoff de coördinatie doet, moet gedacht worden aan isolatie, het opwekken van energie bij woningen en op termijn van het aardgas afkoppelen. ‘De Noordoostpolder is hier volop actief mee, bijvoorbeeld met de realisatie van de aardgasloze wijk in Emmelhage. Verder worden binnenkort warmteplannen ontwikkeld, waarbij wordt gekeken naar het huidig verbruik van gas voor warmte en wat mogelijke alternatieven zijn. Zo kan worden gedacht aan warmte uit geothermie, electrische warmtepompen in woningen en restwarmte van bedrijven. Bij Verkeer en Vervoer wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen.

De korte termijn doelstelling van het Netwerk is nu om toekomstige kaders en concrete projecten zichtbaar te maken en deze in maart te presenteren. Deze maand staat niet zomaar op de kalender. ‘Voor de verkiezingen willen we daarover informeren.’ Zorg dat er na de stembusgang en in een nieuw college mogelijk een andere wind over de polder waait, is er niet bij het Netwerk. ‘Er is brede steun voor energietransitie, ook in de politieke programma’s van de partijen’, weet Tiesinga.

‘Daarnaast realiseren we ons dat deze verandering ook economische kansen biedt die we hier graag willen verzilveren.‘ De brede organisatie die de energietransitie in de Noordoostpolder stuurt wil de politiek wel een raamwerk meegeven bij het opstellen van een collegeprogramma.