Stiptheid nodig in Schoklanddossier

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Dat de raad besluiten neemt volgens precieze spelregels bleek vorige week in de vergadering van de commissie samenlevingszaken. Op de agenda stond ‘Besluit integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland’, maar dat punt werd als zodanig niet behandeld. De commissie besprak een half uur lang of het onderwerp besproken kon worden. Daarna werd een uur lang besproken hoe in een volgende commissievergadering over het onderwerp gesproken moet worden.

Deze gang van zaken is geen teken van omslachtigheid, maar van zorgvuldigheid. Er was een onjuistheid in het raadsvoorstel geconstateerd en portefeuillehouder Aucke van der Werff probeerde zorgvuldig uit te leggen waaruit de onzorgvuldigheid bestond. Dat viel niet mee. Een schets van het verloop van het proces tot nu toe was nodig. Aan de basis van het project ligt het gegeven dat gemeentelijke inspanning tot behoud van Werelderfgoed Schokland kan samengaan met provinciale inspanning tot ontwikkelen van Nieuwe Natuur in Flevoland. Met een integrale gebiedsontwikkeling verzekert de gemeente zich van een investering van 9,2 miljoen door de provincie. Ook het Waterschap is betrokken en bovenal het Rijk.

Voordat het gebied nieuw ingericht wordt zijn taken en verantwoordelijkheden van diverse overheden duidelijk benoemd in een realisatieovereenkomst. Het is aan de raad te besluiten tot aanloop naar zo’n overeenkomst.

Cruciaal is het beleggen van de financiële risico’s bij de diverse partijen. Om Nieuwe Natuur te realiseren moet de provincie gronden aankopen. Dat doet zij echter niet tegen iedere prijs. Het totaalbudget van 9,2 miljoen zal niet overschreden worden. In het raadsvoorstel werd onterecht gesteld: ‘Het risico van de grondaankoop is belegd bij provincie en/of Flevo-landschap;’ Begrijpelijk dat commissieleden de vraag stelden waar het risico van grondaankoop dan wél ligt. Niet bij de gemeente, die zal op haar beurt de inbreng van 2,3 miljoen niet overschrijden. Een volgend raadsvoorstel gaat duidelijkheid bieden.

In het collegeakkoord van 2014 staat: “Ingrijpen is nodig om het Werelderfgoed Schokland te behouden. Als gemeente kunnen we dat niet alleen: we hebben provincie, Rijk en gebiedspartners hard nodig. We zetten in op het behoud van de waardevolle archeologie, tegengaan van verdroging en zorg voor de landbouw. Het Werelderfgoedcentrum Schokland moet het aantrekkelijker maken om een bezoek aan dit gebied te brengen.” Dat vraagt van de gemeente strategisch manoeuvreren tussen overheden en belanghebbenden. Welke wethouder dat voor zijn/haar rekening gaat nemen kon het college nog niet zeggen.

Het ligt voor de hand dat gebiedsontwikkeling hoort bij de wethouder die ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft. In dat geval wordt het een uitdaging voor Wiemer Haagsma het enthousiasme voor dit project bij de Politieke Unie aan te wakkeren, de fractie stelde zich tot nu toe kritisch op.