Aankleding nieuw centrum nog onzeker

EMMELOORD - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

“Ik vraag me af of u een juiste waarheid wordt voorgespiegeld”. Erik Schot, woordvoerder van investeringsmaatschappij Hoge Dennen, confronteerde de commissie Woonomgeving met het gegeven dat de eigenaar van het Jumbopand aan het Kettingplein niet gaat bouwen volgens het stedenbouwkundige plan dat in juli door de raad is vastgesteld. En dus ook niet volgens het beeldkwaliteitsplan dat het college de raad 16 oktober ter besluitvorming voorlegt. Schot legde uit waarom het volbouwen van het Jumboplein ongewenst is en het idee van aanloopstraten met winkeltjes die een nieuwe supermarkt omringen onrealistisch. Jeroen Beekman waarschuwde namens de ondernemersverenging: “er is weinig of geen interesse vanuit de detailhandel om zich in Emmeloord te vestigen”. De BAN ziet geen heil in het toevoegen van winkelmeters en het volbouwen van het Jumboplein. Met deze opstelling hadden ondernemers en marktpartijen een steen in de besluitvormingsvijver gegooid, wanneer die een commissievergadering eerder was ingebracht of via een tijdig ingediende zienswijze op het Beeldkwaliteitsplan. Dan had het college in een reactienota moeten beargumenteren waarom het wijzigen van het stedenbouwkundige plan niet leidt tot een wijziging van (de kwaliteit van) het architectonisch aanzien van het centrum. De raad moet een reactienota vaststellen. Zo blijft in de toekomst navolgbaar waarom plannen wijzigen en hoe besluiten tot stand komen. De BAN en Hoge Dennen hebben echter geen formele zienswijze ingediend en dus gaf hun bijdrage geen rimpeling in de vergadering. De kans om het visiedocument, waarin het aanzien van het centrum op hoofdlijnen wordt bepaald, formeel te beïnvloeden bleef onbenut. De derde inspreker had in juli (als enige in Noordoostpolder!) wel een zienswijze ingediend en stelde daarin onder andere de vraag: “wordt verwacht dat het dilemma kan ontstaan: kiezen we voor behoud van de integriteit van het concept of doen we concessies aan ‘de markt’?” Wat wordt de rol van de raad bij een planwijziging? En krijgen inwoners nog iets te zeggen over een alternatief plan? Relevante vragen voor de commissie, voorgaande sprekers gehoord hebbende. Het college deed het af met de opmerking dat afwijkingen worden teruggelegd in de raad. Hoe dat ‘terugleggen’ in zijn werk gaat werd voor de inspreker (Wiedijk) niet helder. In de geest van het open planproces is een rookgordijn van wensbeelden opgetrokken. Achter dat gordijn staat de wethouderstafel waaraan na oktober de échte plannen gemaakt gaan worden. Plannen geworteld in de realiteit. Plannen die het architectonisch aanzien van het centrum zullen bepalen. Plannen waarvoor inwoners niet hebben kunnen kiezen. Plannen waarvan in de toekomst onduidelijk kan zijn op basis waarvan ze tot stand kwamen als de raad verzuimt een goede basis te leggen voor een controlerende rol. Wat gebouwd gaat worden zal heten voort te komen uit ‘het open planproces’: iets waarvan niemand ooit precies wist wat het was.