Subsidieregeling plattelandsontwikkeling weer opengesteld

Emmeloord -  De subsidieregeling in het kader van het Flevolandse Plattelandsontwikkelingsprogramma  ‘Samenwerking voor innovaties’ wordt eind deze maand weer opengesteld.

Vanaf 30 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018 kunnen samenwerkingsverbanden uit de agrarische sector subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en testen van (duurzame) innovaties in de landbouwsector, die leiden tot de versteviging van de positie, kennis en diversifiëring in de sector. In totaal stelt de provincie voor deze openstelling 1.080.000 euro beschikbaar. De ondergrens voor het toekennen van subsidie ligt op 75.000 euro, er wordt maximaal 250.000 euro per project toegekend. Het subsidiepercentage voor de ingediende projecten bedraagt 40  tot 100 procent van de subsidiabele kosten. Flevolandse toppositie Onze provincie is gemaakt voor voedselproductie en neemt op de wereldranglijst een toppositie in. Om de positie van de agrarische sector te kunnen handhaven en uitbouwen moeten onze agrariërs blijven vernieuwen. In een breder verband samenwerken aan vernieuwingen vergroot de kans op slagen. Daarom stimuleert de provincie samenwerking voor innovatie. Het kan daarbij gaan om vernieuwingen in de productie of distributieketen, maar ook om het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovaties. De provincie denkt daarbij vooral aan ontwikkelingen waardoor een verschuiving ontstaat van de bestaande kostenreductiestrategie naar meerwaardestrategie, door bijvoorbeeld nieuwe marktconcepten of andere verdienmodellen te ontwikkelen. Daarnaast passen vernieuwingen die bijdragen aan een beter beheer van productierisico’s, het verlagen van de kans op marktfalen en het verbeteren van de positie van primaire producenten goed binnen deze subsidieregeling. De provincie beoogt met deze subsidiemaatregel ook vernieuwingen aan te jagen die de uitputting van hulpbronnen en grondstoffen verminderen (bijvoorbeeld door middel van een gesloten kringloop) of emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater terugbrengen. Subsidie aanvragen Subsidie kan worden aangevraagd door (deelnemers aan) samenwerkingsverbanden of aan initiatiefnemers van samenwerkingsverbanden in wording. Voorwaarde is wel dat het samenwerkingsverband moet bestaan uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectaanvraag en dat er tenminste één agrariër deelneemt aan het samenwerkingsverband. Onafhankelijke adviescommissie Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode (tien werkweken) kunnen aanvragen worden ingediend. Op vrijdag 5 januari 2018 eindigt de openstellingsperiode. Hierna beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag. Naar verwachting zal er in de zomer van 2018 duidelijkheid worden gegeven over de te verstrekken subsidies.