Politiek zomerpeil (5)

Emmeloord - De gemeenteraad is met zomerreces en doet dat met een opgelucht gevoel nu het centrumplan er door is. Raadwatcher Helga Wiedijk neemt echter geen adempauze. Vanaf het terras van ‘t Voorhuys mijmert ze over hoe de politieke partijen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaan.

Als jongste van de drie lokale politieke partijen beschikt de Partij van Vrije Poldermensen niettemin over ruime ervaring met gemeentebestuur. Fractievoorzitter Teun Nijdam maakt al 20 jaar deel uit van de gemeenteraad en heeft daarbij hart voor sociale zaken. Tijdens de algemene beschouwingen wees Nijdam als enige spreker op de relatie tussen voorgenomen collegebeleid en toekomstig kabinetsbeleid: ‘Veel hangt af van de nieuw te vormen regering, waar leggen zij de prioriteiten en pakken deze goed uit voor gemeenten?’

Als een nieuw kabinet zou besluiten om fors te schuiven tussen posten binnen de rijksbegroting, dan kan dit ook gevolgen hebben voor de omvang van de uitkering uit het Gemeentefonds. Het staat al vast dat er van rijkswege meer geld komt voor ouderenzorg in verpleeghuizen, maar ook dat de vergoeding voor het sociaal domein gaat dalen, iets waar het college rekening mee heeft gehouden in de Perspectiefnota.

Met name als het gaat om zorg voor ouderen plaatst de fractie Vrije Poldermensen kanttekeningen: ‘Is de kanteling van de WMO wel zo geslaagd of moet de inzet van middelen nog gerichter plaatsvinden?’ Daarbij doelt Nijdam op het huurwoningbestand dat in onze gemeente naar de mening van de PvvP nog onvoldoende is ingericht op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het moet niet zo zijn dat in de toekomst ouderen in een koopwoning beter gefaciliteerd zullen worden dan ouderen in een huurwoning.

Vrije Poldermensen vindt Noordoostpolder de mooiste polder van Nederland en bepleitte wederom: ‘Het verhaal van de polder dient in de Poldertoren verteld te worden door deze opnieuw in exploitatie te nemen’. Ook de VVV moet terug in de toren, zeker in het toeristenseizoen. De promotie van de polder is belangrijk en daarom ziet de fractie graag een onderzoek naar ‘hoe kijken mensen van buiten naar ons’. Partijstandpunten werden echter niet vertaald in moties en daarmee liet de PvvP het bij de inbreng van een verlanglijstje. De fractie kan een optimalisatie van slagkracht toegewenst worden.

Nadat de negen partijen de revue gepasseerd zijn, is mijn beleving dat de gemeenteraad van Noordoostpolder beschikt over een rijk geschakeerde volksvertegenwoordiging. Van alle fracties valt het bestaansrecht te onderkennen. In aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 zal duidelijk worden of er wijzigingen komen in het spelersveld. Voor de huidige raad start het reguliere werk op 25 september met de eerste rondetafelgesprekken.