Keupers jacht op eerherstel

Marknesse -  Hans Keuper uit Marknesse is jager zonder jachtakte. Die werd hem ontnomen na een valse beschuldiging dat hij een strook riet aan het Vollenhovermeer had aangestoken. De jacht om het papiertje terug te krijgen duurt al weer een poosje.

In 1984 streek hij, geboren en getogen in de Achterhoek, aan de Ettenlandseweg onder de rook van Vollenhove neer. Door de voorruit ziet de docent Duits en stagebegeleider aan het Cibap in Zwolle, de voor veeteelt ingeruimde randen van de polder en door de achterraam heeft hij het zicht op de oneindige akkerbouwvelden. ‘Mooier kan het niet. Ik ga ook niet met vakantie, ik geniet hier.’ Hij kan bovendien ook niet weg bij zijn drie Duitse staande draadhaar jachthonden. Keuper is een natuurliefhebber en was jarenlang lid van Natuurmonumenten. Hij had veel bewondering voor het werk van de organisatie, maar die verdween toen deze organisatie de 23 hectare grond van de vertrokken veehouder en overbuur Jan Benedictus in beheer kreeg. ‘Niet meteen hoor. Natuurmonumenten nam de grond in 2005 over van Domeinen en verpachtte het aan een boer voor beweiding en hooi. Het was een schitterend gebied met heel veel broedende weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en tapuit. En daarnaast was het een populair gebied voor fouragerende vogels.’ Ettenlandseveld In 2012 smeedde Natuurmonumenten plannen om het Ettenlandseveld her in te richten. De plannen; het graven van 16 greppels en verhogen van het waterpeil was bedoeld om door vernatting een beter biotoop te realiseren voor kritische soorten als grutto, kemphaan, veldleeuwerik, zomertaling, slobeend en watersnip, vertelt Keuper. De buren aan de Ettenlandseweg verenigden zich en protesteerden. De campingboer van Ons Domein vreesde ook vernatting van de camping en anderen vonden de aanpak niet nodig. ‘De voormalige boer Jan Benedictus klaagde altijd al dat het een natte bende was, door omhoogkomend kwelwater. Het was een gebied waar je niets aan hoefde te doen, vonden we hier. Het wemelde er van de vogels.’ Ons bezwaarschrift haalde echter niets uit. Het gebied ging voor ruim een half miljoen euro, waaronder 200.000 euro provinciegeld, op de schop. Dit voorjaar is weidevogelkenner Bertus Bruinsma uit Bant enkele keren langs geweest om te kijken hoe de vogelstand is. ‘Hij heeft enkele observaties gedaan, maar er zat op een paar scholeksters na geen vogel’, weet Keuper. ‘Maar dat hadden wij natuurlijk ook wel gezien. De kieviten zitten nu op het maisland hiervoor.’ Natuurmonumenten telde overiges in 2015 nog vijftien weidevogels op het Ettenlandseveld. Desolate vlakte Het resultaat van de ingreep is een desolate vlakte, stelt Keuper, die daarin gesteund wordt door zijn buren. ‘Het staat er vol met kweek, distels, zuring, brandnetels en pitrus. In het voorjaar staan er gelukkig nog boter- en pinksterbloemen. De vrucht van het hooiperceel wil niemand hebben. Dat is niet te vreten.’ De dikbillen van boer Enno Stap die er weiden hebben er niet genoeg aan. Hij moet ze bijvoeren. Toen de procedures nog liepen was de aanleg al gerealiseerd. ‘Heel frustrerend. Gelukkig is een ding niet uitgekomen wat we vreesden. Door de aanleg van een ringsloot was er geen vernatting in het naastliggende gebied.’ ‘Ik ben door de aanpak van Natuurmonumenten kritisch geworden over natuurbeheer. Ik ben een van hun grootste critici. Ze hebben ook de schurft aan mij. Daarom werd ik ook beticht van brandstichting’, al kan hij die link nooit hard maken. Twee BOA’s betrapten hem toen hij naar een smeulende rietkraag keek. ‘Ik had het uit moeten trappen’, stelden ze. ‘Ik werd beschuldigd en mijn aanvraag voor een nieuwe jachtakte werd daarom afgewezen.’ De strafrechtzaak is inmiddels geseponeerd. In twee mappen met processtukken toont hij de rechtsgang. Inmiddels loopt er een zaak van meineed, valsheid in geschrifte en ambtsmisbruik van Keuper tegen de BOA’s. Het dossier is nog niet gesloten, maar ik vind het nog wel leuk ook. Ik leer er ontzettend veel van en verdiep me eens in wetsartikelen. Mijn eerherstel is compleet als ik mijn jachtakte weer terug heb. Daarvoor loopt nog een beroepszaak tegen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.’ Eigen jachtgebied heeft Keuper overigens niet. Hij jaagt op uitnodiging en doet aan beheerjacht en schadebestrijding. ‘Ik ben een rasnatuurliefhebber.’ Cees Walinga