Aanleg Servicehaven reëel

URK - aarmee is de realisatie van MSNF een belangrijke stap verder. De provincie heeft er alle vertrouwen in dat MSNF wordt gerealiseerd. De provincie treedt op als risicodragend ontwikkelaar van de maritieme servicehaven. Een sluitende businesscase was voor Provinciale Staten een belangrijke randvoorwaarde voor instemming met het investeringsvoorstel voor de haven. Zekerheid dat de haven er daadwerkelijk komt is er echter pas als de aanbesteding succesvol is afgerond.

De nieuwe haven draagt bij aan de economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland en zorgt voor nieuwe banen. In de haven zullen zich ondernemers uit de scheepsbouw en maritieme dienstverlening vestigen die nu, met name in de oude haven van Urk, onvoldoende ruimte hebben voor hun groeiende activiteiten. De nieuwe servicehaven is dan ook een lang gekoesterde wens van de ondernemers en van de gemeenten Urk en Noordoostpolder.

Gedeputeerde Appelman is blij met het besluit van Provinciale Staten: ‘Door de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en Flevokust Haven –de overslaghaven die bij Lelystad wordt aangelegd- maakt de provincie optimaal gebruik van de economische mogelijkheden die het IJsselmeer biedt. Met duidelijk onderscheidende profielen bieden de twee locaties samen een complete havenfunctie.’

Het investeringsvoorstel voor de MSNF bevat een zogenaamde onrendabele top: een deel van de investering wordt dus niet terugverdiend met de latere opbrengsten. Daarom is aanvullende financiering nodig. Omdat MSNF een ontwikkeling is die de economische structuur van de regio versterkt, is een beroep gedaan op de Zuiderzeelijngelden (ZZL). Aanvankelijk was een bijdrage uit ZZL gemaximeerd tot 2,5 miljoen euro per gemeente per project. Woensdag hebben Provinciale Staten ingestemd met enkele aanpassingen van het programma Zuiderzeelijngelden, waaronder het loslaten van de maximering van de ZZL-bijdrage per project. Daardoor kan de onrendabele top van € 7 miljoen uit ZZL-middelen worden gefinancierd.

De overige investeringen die de provincie in MSNF doet, worden niet openbaar gemaakt omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft, die van invloed kan zijn op de komende aanbesteding. De aanbesteding start naar verwachting in het najaar van 2017.