Plannen Maritieme servicehaven bij Urk ter inzage

Urk - De provincie Flevoland publiceert deze week in de huis-aan-huisbladen in Noordoostpolder, Urk en Dronten een vooraankondiging van de terinzagelegging van het (gewijzigde) Provinciaal Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

Hiermee worden belanghebbenden geïnformeerd dat de laatste inspraakronde deels in de zomervakantie plaatsvindt. Zij kunnen daar dan rekening mee houden en tijdig reageren. Op het moment van publicatie van de vooraankondiging is de besluitvorming rond het Inpassingsplan nog niet afgerond. Dat gebeurt naar verwachting op 19 juli 2017. Dan besluiten Provinciale Staten over het (gewijzigde) Inpassingsplan en het investeringsvoorstel. Met beide besluiten wordt de realisatie van de nieuwe maak- en servicehaven een belangrijke stap dichterbij gebracht. Na vaststelling door Provinciale Staten ligt het inpassingsplan gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door: • Belanghebbenden die al eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan hebben ingediend; • Belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; • Belanghebbenden tegen de door de provincie aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp inpassingsplan. Terinzagelegging De stukken zijn naar verwachting vanaf donderdag 10 augustus 2017 tot en met woensdag 20 september 2017, op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur, in te zien op de gebruikelijke locaties in de regio. In deze periode zijn de stukken ook digitaal te raadplegen op de websites van de provincie en de Rijksoverheid (www.ruimtelijkeplannen.nl). Na de besluitvorming in Provinciale Staten van 19 juli 2017 wordt de formele procedure rond de terinzagelegging nogmaals aangekondigd in een advertentie in de media.