'Centrumplan rijp voor besluit'

EMMELOORD - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

,,Welke mensen je ook in deze polder spreekt, ze zeggen: ga nou aan de slag bij De Deel", stelde Johan Goos (CDA) vorige week woensdag in de commissie woonomgeving bij de behandeling van het Centrumplan Emmeloord. Daarmee verwoorde hij de mening van een meerderheid van raadsfracties die het plan + uitwerkingsagenda voor de zomervakantie wil vaststellen. De SP leek het beter om pas in september een besluit te nemen als de bijbehorende grondexploitatie bekend is en wilde de behandeling van het raadsvoorstel daarom van de agenda halen. Woordvoerder Juup Nijholt verwees naar aanbevelingen uit de Rekenkamerrapporten over de Poldertoren en het Cultuurbedrijf: geef de financiële kaders tegelijk met de vaststelling van het plan. ,,Laten we de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus nemen", was de oproep van de SP. Ook de fractie ONS vindt het raadsvoorstel niet rijp voor besluitvorming zolang er geen zicht is op de onderbouwing van de stelling dat met de uitvoering van het plan de grens van 4 miljoen negatief niet zal worden overschreden. Beide fracties zetten ook vraagtekens bij de wijze waarop de raad betrokken wordt bij de uitvoering van het centrumplan, het college stelt voor dat de raad een controlerende rol krijgt. ,,We zijn content over de stukken die we zien, over de procedure hebben we vragen", vatte Berthoo Lammers het fractiestandpunt samen. Wethouder Henk Suelmann (CDA) meende dat er beren op de weg gezien werden die er niet zijn. Hij stelde dat de raad alleen nog over een advies van de stedenbouwkundige besluit en dat het complete plan in september wordt vastgesteld. Hij werd hierin gecorrigeerd door Lammers: het voorstel dat er nu ligt, is om te besluiten over het centrumplan, niet over een advies of een concept. De wethouder probeerde verder de zorg over budgetoverschrijding bij de oppositiefracties weg te nemen. Als een ingreep te duur blijkt te zijn, kan de raad besluiten het niet te doen. Als voorbeeld noemde Suelmann het maken van een doorsteek vanaf De Deel naar de Korte Achterzijde. Het punt is dat van veel planonderdelen de uitvoering onzeker is. De bouw van een supermarkt aan de Boei moet gepaard gaan met de bouw van kleine winkels die de grote winkel ‘inpakken’. Er moeten dus ondernemers zijn die zo’n project willen uitvoeren, want gemeente bouwt zelf niets. Verder zijn de onderhandelingen met Sinke nog niet afgerond en dat maakt de bouw op twee locaties onduidelijk. Ook kunnen bestemmingsplanprocedures jaren vertraging opleveren door het bezwaar van een enkeling. Alleen voor het Julianapark en het plein De Deel gelden geen uitvoeringsbeletselen. Wel kwaliteitseisen voor inrichting en architectuur. Deze eisen zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan dat nog tot 27 juli ter inzage ligt en waarop schriftelijke inspraakreacties gegeven kunnen worden. Net als de grondexploitatie komt ook het beeldkwaliteitsplan na de zomer op de raadsagenda. In hoeverre het gehele plan uitvoerbaar is blijkt pas over jaren, het zal in de loop der tijd ongetwijfeld worden bijgesteld. ,,We moeten goed overwegen hoe wij in het vervolgproces worden meegenomen. Op wat voor manier moeten wij controlerend zijn?" was aan het slot van de vergadering de vraag die Nijholt aan de commissieleden meegaf. Debatpunten te over voor de raadsvergadering van 10 juli.