Aanpassing Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden

Emmeloord - Gedeputeerde Staten en de colleges van Urk en Noordoostpolder willen belangrijke aanpassingen doorvoeren in het Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF).

Naar aanleiding van een tussentijdse programma-evaluatie heeft de provincie Flevoland in samenwerking met Noordoostpolder en Urk de conclusies en aanbevelingen uitgewerkt in een voorstel voor aanpassingen in het programma. Daarmee denken provincie en de betrokken gemeenten het resterende ZuiderZeeLijngeld optimaal in te zetten voor de beoogde economische impulsen in Noordelijk Flevoland. Belangrijke veranderingen die worden voorgesteld betreffen de maximering van de ZZL-bijdrage en de eisen die aan private cofinanciering worden gesteld. Aanvankelijk kon per project maximaal 2,5 miljoen euro uit ZZL-middelen beschikbaar worden gesteld. Door deze bovengrens los te laten ontstaan betere kansen voor de realisatie van grootschaliger projecten met relatief veel impact op de economische ontwikkeling van het gebied. Daarbij wordt voorgesteld om ook ruimte te bieden aan initiatieven die niet via een bottom-up proces worden aangemeld, maar wel de gewenste economische ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland tot stand kunnen brengen. Ook wordt voorgesteld om de private cofinancieringseis op projectniveau los te laten en deze op programmaniveau plaats te laten vinden. Concreet betekent dit dat wordt afgezien van de oorspronkelijke 33%-eis voor private cofinanciering per project. Wel moet de bijdrage van 33 % private cofinanciering voor het hele programma op 33 procent uitkomen. Om ruimte te creëren voor de aangepaste aanpak willen provincie en de gemeenten in Noordelijk Flevoland de looptijd van het programma met twee jaar verlengen. Daarmee wordt de termijn voor het besteden van de ZuiderZeeLijngelden in Noordelijk Flevoland gelijk getrokken met de programmaperiode van het Noord-Nederlandse ZZL-programma. Ten behoeve van de besluitvorming leggen de colleges het voorstel voor aanpassing van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland voor aan Provinciale Staten en de raden van de gemeenten Noordoostpolder en Urk.