Nieuwe inspraakregels gemeente NOP

Emmeloord - De verouderde inspraakverordening van de gemeente Noordoostpolder wordt dusdanig aangepast dat de regeldruk vermindert.

De gemeente sluit daarbij aan op de landelijke regels, waarbij alleen aanvullende regels gesteld worden als de lokale situatie daar om vraagt. Wethouder Wiemer Haagsma: ‘Het doel is een stapeling van regels en daarmee procedures (inspraak op inspraak) te voorkomen. Dat levert een versnelling op in de behandeling van de procedures. Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij initiatiefnemers om vroegtijdig te starten met omgevingsoverleg. Informatie vooraf kan helpen om later in het proces bezwaren te voorkomen.’ Net als in de huidige inspraakverordening is een aantal besluiten uitgezonderd van inspraak. Deze lijst met besluiten is geactualiseerd en uitgebreid. Dat zal bijvoorbeeld gaan gelden voor besluiten waarvoor al een zienswijzeprocedure gevolgd moet worden, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Extra inspraak voegt in die gevallen in de praktijk weinig meer toe. Omdat er situaties kunnen optreden waar dat anders ligt – bijvoorbeeld bestemmingsplannen voor (woning)bouwplannen buiten de bebouwde kom en bestemmingsplannen die als politiek of maatschappelijk gevoelig kunnen worden aangemerkt - blijft het college bevoegd om toch inspraak in te zetten. Het college stelt de raad daarnaast voor om de termijn voor het indienen van zienswijzen na publicatie van het ontwerpbesluit te verkorten van zes naar vier weken. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort.