Gemeente: Toename armoede NOP beperken

EMMELOORD - De gemeente wil actiever beleid op het gebied van armoedebestrijding. Het aantal minima in de Noordoostpolder is tussen 2008 en 2014 toegenomen van 6,8 naar 8 procent, bijkt uit evaluatie van het minimabeleid.

Ongeveer de helft van de minima (mensen met een inkomen tot 105 procent van het sociaal minimum) betreft éénpersoonshuishoudens. Binnen de gemeente zijn veel partijen die zich inzetten voor mensen die in armoede leven of problematische schulden hebben. De gemeente wil met ze in gesprek om in beeld te krijgen wat er in de samenleving allemaal gedaan wordt en waar kansen, knelpunten en hiaten liggen. Daarnaast gaat de gemeente praten met de minima zelf. Hoe ervaren zij het huidige beleid? Wat werkt? En waar liggen juist knelpunten en behoeften?

Uit dit veldwerk moet een ontwikkelagenda komen. . Hierin staat beschreven wat Noordoostpolder de komende periode gaat doen om het minimabeleid verder te ontwikkelen. Deze ontwikkelagenda is niet alleen van de gemeente, maar ook van de betrokken partijen in de samenleving. De planning is dat na vaststelling in de gemeenteraad er in oktober een werkconferentie komt.

De armoedemonitor heeft betrekking op de inkomensverdeling onder huishoudens. Ook gaat het om de bekendheid en het gebruik van “minima-regelingen” en op de deelname van kinderen aan sportieve en culturele activiteiten. De inkomensgegevens uit de monitor komen van het CBS.