Meer geld beschikbaar voor innovatieve agrariërs

Emmeloord - De provincie Flevoland heeft het subsidieplafond voor innovatieve projecten in de landbouw met een miljoen euro uitgebreid tot 4 miljoen euro. 

'We zijn aangenaam verrast door het innovatiepotentieel van de Flevolandse agrariërs', laat Gedeputeerde Staten weten. Subsidie kon worden aangevraagd in het kader van de regeling ‘fysieke investeringen en modernisering van agrarische bedrijven’, die deel uit maakt van de Flevolandse uitvoering van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Tenderprincipe Subsidieregelingen in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma worden volgens het tenderprincipe opengesteld. Dat betekent dat de aanvragen pas na afloop van de openstellingsperiode worden verzameld en beoordeeld. Aanvragen die voldoen aan de basiscriteria van de subsidieregeling worden voorzien van scores en een rangorde. Het best scorende projectidee komt het eerst in aanmerking voor subsidie, daarna de tweede uit de rangorde, en zo verder totdat het subsidieplafond is bereikt. Het tenderprincipe zorgt ervoor dat het subsidiegeld terecht komt bij de beste projectideeën. Subsidieplafond Na het bereiken van het subsidieplafond worden de overige aanvragen afgewezen, ook als het om goede en innovatieve plannen gaat. Daardoor mist de Flevolandse agrarische sector kansen. Door de verhoging van het subsidieplafond kunnen meer agrariërs worden gefaciliteerd bij het uitvoeren van hun innovatieve projectideeën. Dat draagt bij aan het behoud van de positie van de Flevolandse agrofoodsector.