Nog gerichter subsidie verstrekken

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder wil bij het verlenen van subsidie meer sturen op de maatschappelijke effecten. Hiervoor heeft het college het subsidiebeleidsplan aangepast.

Maandag 15 mei bespreekt de raadscommissie Samenlevingszaken het beleidsplan en de Algemene subsidieverordening. Wethouder Hans Wijnants:'Door subsidie te verstrekken aan activiteiten die aansluiten op wat we met z’n allen willen bereiken in Noordoostpolder, kan praktijk en beleid nog meer op elkaar gaan aansluiten.' Aanleiding van de aanpassing zijn de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Ook sluit het aan bij de wens van de raad. Door te sturen op resultaten, geeft de gemeente meer ruimte aan organisaties in hun aanpak en bedrijfsvoering. Het gaat om het behalen van dát, wat vooraf is afgesproken. De gemeente kiest daarbij voor een subsidieverordening op hoofdlijnen, waarin gedetailleerde (financiële) regels komen te vervallen. De betreffende organisatie moet financieel en organisatorisch wel stabiel zijn. Daar richt de gemeente zijn toezicht op in. Maatwerk en minder regels In het nieuwe subsidiebeleid is meer ruimte voor maatwerk. Aan vrijwilligersorganisaties worden minder administratieve eisen gesteld. Ook worden kleine subsidies tot € 10.000,- direct vastgesteld. In totaal gaat dat om de helft van de subsidies die de gemeente verstrekt. Dat maakt het voor zowel gesubsidieerde organisaties als voor de gemeente gemakkelijker. Richting professionele organisaties stelt de gemeente zich meer op als opdrachtgever. Als de gemeenteraad akkoord gaat, treedt het nieuwe beleid voor het subsidiejaar 2018 in werking. Het nieuwe beleid leidt tot een andere jaarcyclus voor subsidies. Voor de zomer vinden gesprekken over de resultaten van het afgelopen subsidiejaar plaats en wordt vooruitgeblikt op wat dat voor het nieuwe subsidiejaar betekent. Voor grotere organisaties geldt dat dan de resultaten worden geformuleerd. De subsidieaanvraag moet op 1 oktober binnen zijn. Onder het oude beleid was dat 1 juni.