Maritieme Servicehaven Urk stapje dichterbij

Urk - De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) bij Urk is met het voorbereiden van een investeringsvoorstel voor Provinciale Staten en een Samenwerkingsovereenkomst met ondernemers weer een stapje dichterbij.

Gezien het economisch belang van de haven, hebben Provinciale Staten (PS) deze begin 2016 van provinciaal belang verklaard. Inmiddels zijn het provinciaal inpassingplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) gereed. PS hebben aangegeven daarover pas te willen besluiten als er een sluitende business case ligt. Om deze mogelijk te maken, willen Gedeputeerde Staten (GS) als ontwikkelende partij een risicodragende rol vervullen in het project MSNF. Zij gaan nu eerst uitwerken hoe de provincie de haven kan financieren. Daarbij wordt uitgegaan van de inzet van de zogenoemde ZZL-gelden die het Rijk heeft toegekend ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzee spoorlijn naar het noorden van het land. GS zullen vervolgens een investeringsvoorstel voorleggen aan PS. Samenwerkingsovereenkomst GS hebben daarnaast besloten een Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met ondernemers die gezamenlijk de servicehaven gaan exploiteren. De ondertekening heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitgangspunten en afspraken die daarin staan, moeten leiden tot een juridisch bindende, langjarige overeenkomst tussen de provincie en de door de ondernemers op te richten exploitatiemaatschappij. Ook is opgenomen dat de gemeente Urk als private partij de mogelijkheid heeft om deel te nemen onder dezelfde voorwaarden als de ondernemers. De overeenkomst is niet openbaar omdat deze markt- en bedrijfsgevoelige informatie bevat. Streven is om PS zowel het inpassingsplan/MER als het investeringsvoorstel, waarvan de overeenkomst onderdeel zal zijn, voor de zomer voor te leggen ter besluitvorming. Pas daarna kan de aanbestedings-procedure voor de MSNF starten.