Tijdelijke stijging werklozen in Flevoland

Emmeloord -  Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland is eind januari licht gestegen tot 11.151. Dat betekent een toename van 1,7 % ten opzichte van eind december 2016.

De landelijke stijging van het aantal uitkeringen komt met 1,6% lager uit dan in Flevoland. Deze stijgingen worden vooral veroorzaakt doordat er in deze periode van het jaar relatief veel tijdelijke arbeidscontracten aflopen. Daarnaast spelen ook seizoenseffecten in deze periode van het jaar een rol. Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind januari 2017 11.151 voor de provincie Flevoland. Dit zijn 183 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder (+1,7%). De stijging van het aantal uitkeringen aan het begin van dit jaar kan worden verklaard doordat een deel van de tijdelijke arbeidscontracten, vanwege het verstrijken van de looptijd, beëindigd wordt. Daarnaast is de bedrijvigheid in sommige sectoren in de winterperiode minder. Januari 2016 waren er in Flevoland 12.059 lopende WW-uitkeringen. In een jaar tijd is er een daling van 908 uitkeringen (-7,5%) te zien. In geheel Nederland waren er eind januari 2017 418.709 uitkeringen. De afname van het aantal WW-uitkeringen voor geheel Nederland komt met 10% hoger uit dan in Flevoland. In vrijwel alle gemeenten in Flevoland daalde in januari 2017 het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met een jaar eerder. De daling van het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis is relatief het grootst in de gemeenten Urk (-23,4%) en Noordoostpolder (-13,1%). Voor de gemeente Almere (-6,2%) is de daling relatief gezien het geringst. In absolute aantallen was de daling bij de gemeente Almere het grootst (-391). Alleen in Zeewolde is het aantal WW-uitkeringen toegenomen in vergelijking met een jaar eerder (+1,4%). Grote daling WW-uitkeringen in bouwnijverheid De daling van het aantal WW-uitkeringen is in alle sectoren in Flevoland zichtbaar. De grootste daling deed zich voor in de sector bouwnijverheid (-26%). Ook in het onderwijs (-17%), horeca (-12%), gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-12%) daalde in januari 2017 het aantal WW-uitkeringen. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt eind januari 2017 uit op 5,2% voor Flevoland en 4,7% voor geheel Nederland. Door de economische groei herstelt de arbeidsmarkt zich verder. Dit komt onder meer tot uiting door de sterke groei van het aantal nieuwe vacatures in 2014, 2015 en 2016. Deze vacaturegroei wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal baanwisselingen en door de werkgelegenheidsgroei. Dit zijn dus positieve geluiden voor werkzoekenden. De keerzijde van de medaille is echter dat werkgevers steeds vaker vacatures moeilijker kunnen invullen. Uit de deze week verschenen publicatie “Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap?’ van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich bij werkgevers voordoen in de sectoren techniek en ICT. Maar ook in de sectoren zorg, bouw, onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures moeilijk vervulbaar. UWV verwacht dat bedrijven ook de komende jaren moeite zullen ondervinden met het aantrekken van personeel in genoemde sectoren. De verwachte economische groei, de vergrijzing en onvoldoende aanwas vanuit het onderwijs zijn hier debet aan.