STOPPELS | Voormenens

Emmeloord - Als u deze column leest zijn we al weer 11 dagen op weg in het nieuwe jaar; nog niet te laat om u een heel gelukkig en gezond 2017 te wensen. Misschien hebt u bij de jaarwisseling u zelf een aantal goede voornemens opgelegd; misschien zijn sommige daarvan inmiddels al weer verbroken. Zelf heb ik me voorgenomen nu eindelijk eens mijn huis te laten isoleren, deel te nemen in een postcoderoosproject, wat minder autokilometers te maken en meer boodschappen te doen bij kleine lokale aanbieders.

Ook de gemeente Noordoostpolder heeft vlak voor de jaarwisseling haar voornemens vastgelegd in het ambitieuze visiedocument “Een energieneutrale Noordoostpolder”. In deze visie wordt de focus gelegd op drie thema’s: schone energie, nieuwe mobiliteit en een circulaire economie. Het is goed om te zien dat deze plannen een directe uitwerking op lokaal niveau inhouden van landelijke (SER Energieakkoord 2013) en internationale (Klimaatakkoord Parijs 2015) afspraken. Het zal u niet verbazen dat ik als voorzitter van de lokale duurzame energiecoöperatie Energiepioniers het hartgrondig eens ben met de plannen en activiteiten die rond deze thema’s naar voren worden gebracht; zeker daar waar het de verduurzaming van onze lokale energiehuishouding betreft. Op een aantal punten gaan de gemeentelijke ambities zelfs verder dan de landelijke; zo wil Noordoostpolder al in 2030 energieneutraal zijn, terwijl het landelijke streven dit doel pas in 2050 gerealiseerd ziet worden. Vergaande ambities zijn des te belangrijker omdat uit het evaluatierapport van het landelijke SER Energieakkoord blijkt dat de doelstellingen ten aanzien van het aandeel duurzame energie en energiebesparing voor 2020 bij ongewijzigd beleid niet gehaald dreigen te worden. Er moet een tandje bij en onze gemeente doet dat. Kortom, op het thema energie steekt de gemeente zijn nek uit en verdient daarvoor niet alleen een compliment, maar ook de mede- en samenwerking vanuit de lokale samenleving. Ten aanzien van het thema circulaire economie ben ik wat voorzichtiger. De plannen van de gemeente gaan vooral over een betere afvalinzameling en –scheiding. Een circulaire economie is echter gebaseerd op de idee van het sluiten van kringlopen. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde. In de gemeentelijke plannen is de klassieke trilogie van re-duce, re-use en re-cycle hooguit een eerste begin van realisatie van een circulaire economie. Misschien heeft u bij het lezen van de kop van deze column gedacht aan een spelfout. Dat is niet het geval; ik heb bewust een beetje gespeeld met de letters van dit woord. Want het hebben van voornemens is goed, maar het wordt nu wel echt zaak deze plannen te realiseren. Vandaar: voormenens! Albert Klein Tijssink Reageren? albert@energiepioniers-nop.nl