Hotel voor 300 arbeiders in polder

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer van de Noordoostpolder.

Het plan van Uitzendbureau LevelOne om aan de Kuinderweg 23 bij Luttelgeest 150 woonunits te bouwen voor 300 arbeidsmigranten wordt vrijgegeven voor inspraak. Een meerderheid in de commissie Woonomgeving vond vorige week dat aan de voorwaarden is voldaan om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Belangrijke voorwaarde was dat de klankbordgroep, samengesteld uit omwonenden en belanghebbenden, akkoord is. Die klankbordgroep stelde zelf namelijk weer voorwaarden aan onder andere verkeersmaatregelen, aantal parkeerplaatsen voor bewoners, permanente camerabewaking, beplanting van de erfsingels en het terreinbeheer. Het klankbordgroepadvies uit 2015 was gebaseerd op huisvesting van 150 werknemers. Dit jaar ging de klankbordgroep akkoord met verdubbeling van het aantal toekomstige bewoners. LevelOne stelt dat het aantal van 300 nodig is om het bouwplan gefinancierd te krijgen en vraagt daarom aan het gemeentebestuur van een beleidsregel af te wijken. In 2012 besloot de raad dat binnen heel Noordoostpolder op drie locaties 300 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest, maar dan wel gefaseerd: eerst 150 en vervolgens doorgroeien naar 300. In het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie bij Luttelgeest dat komende weken ter inzage ligt, wordt afgezien van dat groeimodel. Het volgen van de behandeling van dit agendapunt was op verschillende manieren een positieve politieke beleving. Wethouder Wiemer Haagsma (PU) slaagde erin duidelijk te maken dat het college niet alleen zorgvuldig te werk gaat bij het opstellen van beleidsregels, maar ook bij de afwijking ervan. Het proces van belangenafwegingen is transparant. Het is navolgbaar welke voorwaarden de klankbordgroep stelt en op welke manier LevelOne daaraan denkt te voldoen. Het is duidelijk welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente heeft en wat letterlijk en figuurlijk behoort tot het terrein van ondernemer LevelOne en dat van het aangrenzende asielzoekerscentrum. Raadsfracties zaten met kritische vragen prima in hun controlerende rol: kan de raad inzicht krijgen in het financieringsplan dat aantoont dat gefaseerd bouwen niet haalbaar is? En is grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten naast grootschalige vluchtelingenopvang wel een goed idee? Alles bij elkaar was het in de commissievergadering helder hoe democratie werkt. Behalve navolgbare politiek zag ik nog een positief gegeven. We hebben de kans een gemeenschap te zijn die aan zowel buitenlandse werknemers alsook aan vluchtelingen een tijdelijk of permanent thuis biedt. Naast elkaar wonen, met elkaar werken, Nederlands leren om elkaar te kunnen begrijpen en waarderen, in Noordoostpolder hebben we daar ruimte voor!