SCPO en Aves zoeken bestuurlijke toenadering

Emmeloord - De besturen van SCPO, Stichting Christelijk Primair Onderwijs en Aves, Stichting voor primair onderwijs onderzoek de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking.

Met de samenwerking beogen de besturen de kwaliteit van het primair onderwijs te optimaliseren. Daarnaast verwachten ze beter te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en Passend onderwijs. Ook zien ze goede kansen om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen door de ontwikkeling van integrale kindcentra. Het jaar 2017 wordt benut om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden, draagvlak en gevolgen van samenwerking. SCPO en Aves hebben gezamenlijk 36 basisscholen, waarvan 33 in de gemeente Noordoostpolder. Aves heeft ook twee scholen in Kampen en één in Vollenhove. Voor de colleges van bestuur en raden van toezicht is het van belang dat de identiteit en de onderwijskundige visie van de afzonderlijke scholen een eigen plek blijven behouden. Beide organisaties streven naar kwalitatief goed onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen blijven kiezen uit een gevarieerd aanbod. De samenwerking tussen de beide besturen biedt kansen om hierop in te spelen. Onderzoek In januari 2017 start het onderzoek. In de loop van het jaar moet helder zijn of en zo ja onder welke voorwaarden de samenwerking verder wordt vormgegeven. De betrokken partijen worden in de communicatie meegenomen gedurende dit traject; inclusief het formele medezeggenschapstraject