Geld voor innovatief drainageproject Flevoland

Emmeloord - Provincie Flevoland geeft 350.000 euro subsidie aan de stichting Acacia Institute voor de uitvoering van het project Spaarwater in Flevoland.

Met het project wordt door middel van innovatieve drainage de grondwaterstand in agrarische percelen beter gestuurd, zodat bodemdaling wordt geremd en water bespaard. Bodemdaling laat zich in Flevoland vooral merken door verzakte wegen en rioleringen, en verzakte tuinen in het stedelijk gebied. Ook in het landelijk gebied zijn de gevolgen te merken. Landbouwgebieden zakken, waardoor ze steeds vaker te maken krijgen met natte omstandigheden. Natuurgebieden zakken minder snel, omdat ze minder ontwaterd zijn. Hierdoor komen ze relatief hoger te liggen ten opzichte van de omgeving, waardoor water dat nodig is voor de natuur, weglekt naar het omringende gebied. Flevoland wil de bodemdaling zo veel mogelijk remmen. In het kader van het Actieplan Bodem en Water, een initiatief van LTO, de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland, gaat een groep enthousiaste agrariërs aan de slag met een innovatief drainagesysteem om bodemdaling in veengronden tegen te gaan en water te besparen. Gedeputeerde Jaap Lodders: “Met het nieuwe drainagesysteem willen we de grondwaterstand in de landbouwpercelen beter sturen. Een hogere grondwaterstand als dat mogelijk is om het veen nat te houden en minder te hoeven beregenen, en een lagere grondwaterstand als men een natte periode aan ziet komen of het veld op moet met de tractor.” De proef gaat vier jaar duren, van 2016 tot en met 2019, en wordt gefinancierd door Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, LTO-projecten en Deltafonds.