Gemeente NOP krijgt meer geld van Rijk

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder krijgt een hogere uitkering van het Rijk. Het bezwaar dat de gezamenlijke plattelandsgemeenten maakten tegen de verdeling van het Rijksgeld heeft effect gehad.

Wethouder Hans Wijnants: 'Onze terechte inspanning betekent voor 2016 en 2017 een financiële meevaller. Het totaal van de najaarsrapportage laat een positief resultaat zien, waardoor voor uitgaven als de aankoop van De Stiepe in Rutten, het aanleggen van bermverharding en het vervangen van verkeersregelinstallaties niet de reserves hoeven worden aangesproken.' Het Rijk heeft de algemene uitkering met € 1,2 miljoen verhoogd en de uitkeringen voor de gedecentraliseerde taken Jeugd, Participatie en WMO met € 0,5 miljoen. Naast deze meevallers zijn veel doelen behaald tegen de kosten die daarvoor waren begroot, maar we verwachten ook tegenvallers in het Sociaal Domein, vooral rond de Jeudgzorg. Hiervoor spreken we de reserve Sociaal Domein aan. De geldleningen zijn teruggebracht van 10,5 miljoen naar 4 miljoen. Er zijn geen kortlopende leningen meer. Wijnants: 'Dat is per saldo gunstig voor onze financiële positie, en dus een goede uitgangspositie voor de meerjarenbegroting. Het is nu niet zo dat alles kan, maar we hebben meer financiële armslag dan voorgaande jaren, hetgeen gelet op de uitdagingen die nog voor ons liggen natuurlijk prima is.' De najaarsrapportage kijkt terug op het lopende financiële jaar. Volgende week bespreekt het college de meerjarenbegroting, die vier jaar vooruit kijkt. De gemeenteraad bespreekt beide stukken in de rondetafelgesprekken van 31 oktober en de gemeenteraadsvergadering van 14 november.