Invulling Deel en omgeving nog niet vastgelegd

EMMELOORD - Het Programma Hart voor Emmeloord is 4 juli door de gemeenteraad besproken. Een nabeschouwing van Helga Wiedijk.

Voor het ontwikkelen van een (bouw)programma om een Compact Centrum vorm te geven, heeft de raad een kader en procesverloop vastgesteld. Het voorstel van de SP om de exacte kenmerken van Scenario 3, zoals college die zelf heeft benoemd, ook tot Programmakader te maken, kreeg weinig bijval. Woordvoerder Juup Nijholt zag in het aanscherpen van kaders een waarborg dat inwoners krijgen waarvoor ze gekozen hebben. Centrum niet op slot zetten De voorstellen van de SP werden, met name door het CDA en D66, opgevat als blijk van gebrek aan vertrouwen in het college en als poging van te voren alles dicht te timmeren. Wethouder Suelmann wilde zich voor wat betreft de invulling van de kanslocaties, waaronder de huidige Sinke-vestiging, nergens op vast laten pinnen. Voortgaan in de geest van het Open Planproces betekent juist: eerst kijken wat de mogelijkheden zijn en welke initiatieven zich aandienen. Supermarkt Net als de SP wilde ook de fractie ONS uitsluiten dat gebeurt wat inwoners niet willen: een supermarkt op de Deel en haar omgeving. Het daartoe ingediende amendement werd alleen gesteund door SP, PvvP en PvdA/GL. Een raadsmeerderheid laat college ruimte voor uitvoering van Scenario Compact en de invulling van kanslocaties, wetende dat college concrete plannen eerst aan de raad voorlegt. Beeldkwaliteit Het voorstel van de SP om een supervisor aan te stellen die alle nieuwe ontwerpen integraal bekijkt en toetst aan beeldkwaliteitscriteria, waaronder het ‘DNA van Emmeloord’, wees college af. Een bouwer neemt zijn eigen architect mee en ontwerpen worden aan de Welstandscommissie voorgelegd. Gemeente stelt van te voren geen specifieke eisen aan architectuur of beeldkwaliteit. Aan een, tamelijk onnavolgbare, gedachtewisseling tussen wethouder Suelmann en Rien van der Velde, hield de fractievoorzitter PvdA/GL niettemin het idee over dat college toezeggingen deed op ontwerpgebied. De bevolking en/of de raad zou van toekomstige nieuwbouw drie ontwerpvarianten aangeboden krijgen waaruit gekozen kan worden. Hierover staat niets in het Programmakader en het is dan ook niet zeker dat gemeente, die zelf niets bouwt en ontwerpt, drie varianten van één ontwerp als harde eis aan initiatiefnemers op de onderhandelingstafel zal leggen. Hertaxatie Deel: 1,6 miljoen Enkele dagen voor de vergadering werd de raad verrast met een hertaxatie van de Deel. De waarde stond op dat moment voor 3,5 miljoen in de boeken. De accountant achtte dit bij controle van de Jaarrekening 2015 niet realistisch en gemeente zelf ook niet.  De vraag aan de wethouder met Bouwgrondexploitatie in zijn portefeuille was dan ook: hoe kan de waarde van de Deel in februari op 3,5 miljoen getaxeerd worden en enkele maanden later door dezelfde taxateur op 1,6 miljoen? Wethouder Haagsma veronderstelde dat de taxateur in februari nog dacht dat er een koper voor de grond was. Op de vraag hoe de taxateur dat kon denken en wat de uitgangspunten waren voor taxatie begin dit jaar, bleef de wethouder het antwoord schuldig. Daarmee is de indruk ontstaan dat het in onze gemeente voorkomt dat een taxateur spontaan en ins blaue hinein aan het taxeren slaat. Overigens heeft de verschuiving van bedragen binnen de boekhouding geen gevolgen voor de portemonnee van inwoners. Ook blijft de voorgenomen investering in het plangebied staan op 4 miljoen. Opknappen kleine Deel College wil dingen die snel kunnen, ook snel gaan doen. Dat is tevens de wens van de raad die voltallig het voorstel van de VVD en D66 steunde om zo snel mogelijk de kleine Deel op te knappen. Daarbij moet de uitvoering van definitieve plannen niet gedwarsboomd worden, dus herbestrating lijkt op korte termijn geen optie, maar aan bloembakken en bankjes kan gedacht worden. College komt voor oktober met een overzicht van wat gedaan kan worden vóór  realisatie van het (bouw)programma dat in maart 2017 aan de raad wordt voorgelegd.