MER wil studie milieueffecten bij aanleg en gebruik haven Urk

Urk - De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk de milieueffecten van het project zowel in de aanleg- als gebruiksfase goed in beeld te brengen.

De provincie Flevoland wil ten zuiden van Urk een nieuwe buitendijkse haven met een bedrijventerrein van maximaal 10 hectare voor het (ver)bouwen van grotere jachten en werkschepen mogelijk maken. Voordat de provincie Flevoland besluit over het inpassingsplan hiervoor worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De Commissie adviseert om in het rapport goed uit te leggen waarom de haven ten Zuiden van Urk nodig is. Voor het bepalen van de milieueffecten is het tevens van belang dat duidelijk is welke activiteiten wel en niet tot het project behoren. De Commissie adviseert verder de milieueffecten van het project zowel in de aanleg als gebruiksfase goed in beeld te brengen met bijzondere aandacht voor de effecten op het landschap, de archeologie, het woon- en leefmilieu in de bebouwde kom van Urk en het Natura 2000-gebied IJsselmeer. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval het Provinciale Staten van Flevoland - besluit over het project.