Politieke Unie wil meer actie voor woningbouw

Emmeloord - De Politieke Unie dient maandag tijdens de raadsvergadering van Noordoostpolder een motie in waarin het college oproept een actief grondbeleid voor alle dorpen te voeren om daarmee de woningbouw te stimuleren. 

De uitvoering moet in overleg met de verschillende dorpsbelangen gebeuren. Ook moet de gemeente Mercatus via de prestatieafspraken wijzen op haar verplichting om ook in de dorpen voldoende huurwoningen te blijven aanbieden. Te allen tijde haar inwoners kunnen faciliteren in de vorm van beschikbare bouwgrond, ziet de Politieke Unie als een gemeentelijke kerntaak. Er liggen financieel zware jaren achter ons, voor zowel gemeente als inwoners, waarbij gemeente Noordoostpolder ook haar financiële risico's heeft getracht te beperken. Sinds 2011 draagt de huidige opdracht van de raad het college op tot het terugbrengen van de grondvoorraad en daarmee de risico's op verliezen. De Politieke Unie is van mening dat de huidige kavelverkopen voor woningbouw aantonen dat Noordoostpolder weer voorzichtig aan actief grondbeleid moet gaan denken, om op korte en lange termijn ontwikkelingsruimte te kunnen bieden. En is van mening dat onder de huidige gunstige marktomstandigheden het de inwoners van gemeente Noordoostpolder niet mag ontbreken aan een beschikbaar stuk grond in ieder dorp om naar wens op te bouwen. En dit kan mogelijk worden gemaakt door op kleine schaal uitvoeren van actief grondbeleid; dit wil zeggen grond aankopen voor uitbreiding van het dorp. Inbreiding is ook een mogelijkheid en noodzakelijk voor de dorpen; bouwen op vrijkomende locaties door sloop. De motie draagt het college op om in nauw overleg met dorpsbelangen een balans te vinden tussen het gebruik van in- en uitbreidingslocaties om in ieder dorp te allen tijde aan de wensen van inwoners te kunnen voldoen. Mercatus investeert momenteel in tien jaar 100 miljoen euro in Noordoostpolder. Helaas betekent dit voor dorpen vaak een daling van het aantal beschikbare huurwoningen door renovatie en sloop, waarbij niet het bestaande aantal wordt teruggebouwd maar deze bouwgrond deels wordt verkocht. Dit heeft ook het effect dat er ruimte voor inbreiding ontstaat. In deze motie roept de Politieke Unie het college tevens op Mercatus te wijzen op gemaakte prestatieafspraken en voldoende huurwoningen te blijven aanbieden in de dorpen. Om de leefbaarheid in de dorpen te waarborgen moet een ieder zich in elk dorp kunnen vestigen, of het nu gaat om huur of koop, jongeren die zelfstandig willen gaan wonen of boerderij-verlaters die bij opvolging een plek zoeken in het dorp.