Delphy: "Bodem is een hot item"

Emmeloord - De bodem is een hot item en daar speelt Delphy op in. Het bedrijf biedt vanaf dit jaar de mogelijkheid om percelen in kaart te brengen vanuit de lucht.

Door Alexander Drost Dit gebeurt met spectraal-fotografie vanuit een bemand vliegtuigje. De bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei binnen percelen zijn een indicatie van verschillen in de bodem. Met behulp van deze nieuwe vorm van extra informatie kan de teelt verder worden geoptimaliseerd en de efficiëntie van inputs worden vergroot. De afgelopen drie jaar heeft Delphy samen met akkerbouwers, ook in de Noordoostpolder, veel ervaring opgedaan met het maken en interpreteren van de spectraalbeelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. De oorzaken zijn divers: aaltjes, verschillen in structuur, textuur, pH en organische stof.

Specifiek

Op basis van de beelden en de analyse van de oorzaak kunt u de verschillen gericht en (plaats)specifiek aanpakken. Met deze nieuwe dienst van Delphy worden per perceel gedurende het groeiseizoen vijf opnames gemaakt. Per opname worden er drie beelden gemaakt: en kleurenfoto van een perceel, een beeld voor biomassa en stikstofopnamen en een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont. Ook wordt de mogelijkheid geboden om deze beelden om te zetten naar zonekaart of strooikaart. „We vliegen met kleine bemande vliegtuigen”, vertelt Harm Brinks van Delphy. „Het grote voordeel is dat de capaciteit daardoor veel groter is, je kunt meer hectares bevliegen, waardoor de kostprijs lager wordt”, weet Brinks. „Je gaat daardoor de breedte in, het wordt heel makkelijk en wordt goedkoop beschikbaar”, aldus Brinks.

Voordelen

Het voordeel van een vliegtuig in vergelijking met bijvoorbeeld een drone is dat je onder een vliegtuig meer gewicht kunt hangen, dus meer camera's; infrarood, warmtebeelden, verschil in verdamping bekijken. Aan de hand van deze beelden worden verschillen in de bodem zichtbaar. „Je gaat nuu vooral toe naar de verschillen die te zien zij in stikstof, pH en organische stof. Je kunt sturen en specifieke beslissingen nemen.” Vanuit deze reeds toepasbare technieken worden steeds meer nieuwe toepassingen bedacht. „Er zijn er heel veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan aardappelen. Vaak hebben agrariërs veel percelen. Doorgaans is het moeilijk om dat allemaal in beeld te brengen. Nu gaat dat veel makkelijker.” Hoe dan? „Denk aan het gebruik van de smartphone, waarop resultaten zichtbaar worden. Hierdoor kun je veel slimmer het gewas monitoren en plaatsspecifiek ingrijpen.”

Automatisch

Voor akkerbouwers in de Noordoostpolder zijn de technieken van Delphy ideaal om de bodem te verbeteren. Vaak kan dit zone-specifiek. „De processen verlopen volledig automatisch”, vertelt Brinks. „Het is zelfs zo dat als je bij wijze vandaag vliegt, je morgen het beeld al hebt. De processen tot het maken van een plaatje zijn cruciaal. Dat gebeurt dankzij de nieuwste technieken volledig geautomatiseerd.” Vanuit het verkregen beeld gaat er naar bestaande klanten van Delphy een direct advies uit. „Het perceel wordt in beeld gebracht en bij voorkeur gaan we aan de slag met de beelden, om daar vervolgens een advies aan te koppelen.” Zoals vorige maand in de agrarische bijlage beschreven, blijkt dat de bodem in de Noordoostpolder vaak helemaal niet zo homogeen is. Dat constateert ook Delphy met regelmaat. „Vaak worden klanten wel degelijk verrast door aangetoonde verschillen. De krappe mestnorm speelt een rol, waardoor specifieke grond behandeling interessant wordt. De bodem is een hot item in heel Nederland”, besluit Brinks.