OMDENKEN

Rechten………….

Op 10 december 2018, inmiddels vorig jaar, is het 70 jaar geleden (1948) dat de Verenigde Naties (V.N) een belangrijk besluit nemen. In een verklaring van 30 artikelen leggen ze de Universele Rechten voor de Mens vast (U.V.R.M). Inmiddels zijn die rechten onderdeel in documenten van veel landen en regionale organisaties. In deze verklaring zijn de rechten vervat die je hebt als individu, waar ook ter wereld, wie je ook bent of wie je wilt zijn. Een mooie prestatie van de evoluerende mensheid, Hidde. Naast de lokale Amnesty International is er naar mijn waarneming niet veel aandacht aan besteed.

De Amerikaanse president met Zeeuwse voorouders F.D. Roosevelt, spreekt na de verschrikkingen van de oorlog in een legendarische toespraak over dit onderwerp. In een menswaardige wereld waarin we in vrijheid, gelijkheid en waardigheid kunnen leven zijn in zijn visie vier vrijheden onontbeerlijk: 1. vrijheid van meningsuiting 2. vrijheid van godsdienst 3. vrijwaring van gebrek (zoals honger, armoede en dakloosheid) 4. vrijwaring van vrees (zoals voor onderdrukking, vervolging en veiligheid)

Ik vind het helder en bondig samengevat. Het geeft de kern trefzeker weer. Toch is er discussie over, namelijk of we de Verklaring van de Rechten voor de Mens niet moeten uitbreiden. Denk aan recht op privacy, recht op een schoon milieu, vrijwaring van aandachttrekkers (reclame/internetbedrijven) etc. Ik ben daar niet voor omdat het veelal uitwerkingen zijn van de genoemde vier vrijheden en daardoor de essentie die er nu zo zuiver in staat vertroebelt. Veel belangrijker is het om de vraag te beantwoorden wie nodig is om deze vrijheden te waarborgen.

Omdat we deze vrijheden in (grond)wetten vastleggen als klassieke en sociale grondrechten kijken we vaak eerst naar de overheid. Gezien een aantal actuele onderwerpen, ook lokaal, is de vraag relevant of men deze rechten zich nog bewust is. Denk bijvoorbeeld aan het kinderpardon en persvrijheid. In de loop van dit voorjaar kunnen we onze gevoelens daarover weer uiten via verschillende verkiezingen.

Het is aan te bevelen om naar het antwoord van de vrouw van president, Eleanor Roosevelt te luisteren toen zij de vraag beantwoordde. “Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis. Zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele plaats op de kaart van de wereld gezien worden. Maar die plekken zijn de wereld van de individuele mens, de buurt waarin je woont, de school die je bezoekt, de fabriek, kantoren of boerderij waar je werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders”

Het recht voor de één bestaat slechts als het door de ander beschermd wordt. Een oude wijsheid, geen rechten zonder plichten. Toch de verklaring maar aanpassen Hidde, maar dan alleen de titel. Universele Verklaring van Rechten en Plichten voor de Mens.

Henk Tiesinga