Ruim 2 miljoen euro voor verbetering watersysteem in landelijk gebied

Flevoland - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om dit najaar opnieuw een subsidieregeling open te stellen om het watersysteem in het landelijk gebied te verbeteren. Het gaat om een bedrag van maximaal 2,1 miljoen euro aan subsidies.

In Flevoland richt deze maatregel zich op de verbetering van de waterkwantiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied.

Bredere openstelling

Deze subsidieregeling is al eerder opengesteld in de zomer van 2016. Toen was er 12,5 miljoen euro beschikbaar, die bijna volledig is toegekend. Met de aankomende openstelling wordt het restant budget dat via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) beschikbaar is voor niet-productieve investeringen water beschikbaar gesteld. Waar de eerdere openstelling specifiek gericht was op waterkwaliteitsverbetering, is besloten om deze tweede openstelling breder te maken. Naast maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit worden ook initiatieven op het gebied van waterkwantiteit gestimuleerd.

Mooie kansen

Landbouwers, grondeigenaren en –gebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, overheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen in aanmerking komen voor subsidie, die 100 procent van de subsidiabele kosten bedraagt.

Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Deze subsidieregeling biedt mooie kansen voor het watersysteem in Flevoland. Waterbeheerders kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor investeringen die helpen om de waterafvoer in het agrarisch gebied te verbeteren. Ook de aanleg van (nog) meer natuurvriendelijke oevers in het landelijk gebied kan aanzienlijk bijdragen aan een robuuster watersysteem en schoner water in Flevoland.’

Financiering

De maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ is een van de negen maatregelen uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het budget voor deze variant van de maatregel wordt voor 50 procent door de Europese Unie gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De overige 50 procent moet in de vorm van cofinanciering door een of meer Nederlandse overheden bijeen worden gebracht. Omdat wordt verwacht dat vooral waterbeheerders subsidie zullen aanvragen, stelt de provincie geen cofinanciering beschikbaar. Aanvragers moeten in hun subsidieaanvraag duidelijk maken hoe de cofinanciering voor het project wordt geregeld. Sinds 3 september 2018 is ook een andere variant van de maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ opengesteld. Er gelden voor de varianten verschillende voorwaarden, doordat de Europese middelen waarmee de varianten worden gefinancierd een andere herkomst hebben.

Subsidie aanvragen

Geïnteresseerde partijen kunnen tussen maandag 19 november (09.00 uur) en vrijdag 11 januari 2019 (17.00 uur) een subsidieaanvraag indienen via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Flevoland (RVO.nl). Alle informatie die bruikbaar is bij het indienen van een aanvraag en de link naar het loket op de website van provincie Flevoland. Binnen 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode wordt bekendgemaakt welke aanvragers in aanmerking komen voor subsidie. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten binnen 2 maanden starten met de uitvoering en uiterlijk in 2022 gerealiseerd zijn.