Provincie maakt drinkwaterplan

Regio - Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater wil Flevoland nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen voor de komende eeuw. Daarom maakt het provinciebestuur een drinkwaterplan.

In het drinkwaterplan werkt het college van gedeputeerde staten uit hoe de voorraad grondwater in Flevoland wordt ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening en welke andere bronnen er zijn voor de drinkwatervoorziening en voor bedrijfsmatige activiteiten. Onder meer drinkwaterbedrijf Vitens, groot belanghebbende bij het drinkwaterbeleid, wordt hierbij betrokken.

Boringsvrije zone

Flevoland zet grondwater van oudsher in als bron voor de openbare drinkwatervoorziening. In het zuidelijk deel van Flevoland ligt daarvoor een boringsvrije zone waarbinnen het diepere grondwater exclusief gereserveerd is voor de openbare drinkwatervoorziening. Alleen Vitens mag deze benutten om te kunnen voorzien in de drinkwatervraag voor Flevoland maar ook voor een deel aan Utrecht en Gelderland.

Het noordelijk deel van Flevoland krijgt haar drinkwater vanuit Overijssel. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken moet worden afgestemd op het risico van verzilting van het grondwater en verdroging van de natuur. Als dit plafond bereikt is, en dat kan komende eeuw aan de orde zijn, moet extra groei in de drinkwatervraag op een andere manier worden opgevangen. Gedeputeerde Jan de Reus: 'We gaan daarom een traject in met het Flevolands drinkwaterplan en natuurlijk gaan we ook met de buurprovincies praten om het drinkwaterbeleid af te stemmen'.

Uitgangspunten van het drinkwaterplan

Bij het drinkwaterplan is een belangrijk uitgangspunt dat het beschikbare zoete grondwater zoveel mogelijk voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Bedrijven kunnen hun water via het drinkwaterbedrijf krijgen of via nader uit te werken alternatieve bronnen. De bedoeling is dat het plan er eind 2019 ligt.

Kijken naar vraagzijde

De Reus: 'Naast dat we kijken naar beschikbare bronnen, willen we ook kijken naar de vraagzijde: welke innovaties en waterbesparingsmaatregelen kunnen we in Flevoland benutten? Waterbesparing en keteninnovatie zijn belangrijk om zo lang mogelijk met de beschikbare voorraad grondwater te doen'.